DOI: https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.139-157

Асемантичні сполучники і (й), а в складно-сурядних та синкретичних сурядно-підрядних реченнях

Raisa Khrystianinova

Анотація


У статті розглянуто семантику складних речень, предикативні частини яких поєднані асемантичними сполучниками і (й), а. Обґрунтовано функційну подібність цих сполучників та їхній статус як асемантичних. Констатовано, що обидва сполучники реалізують лише формально-граматичну функцію виразника синтаксичного зв ’язку між предикативними частинами. Виявлено значну збіжність семантико-синтаксичних різновидів складних речень, формованих розгляданими сполучниками.

Матеріал надійшов 25.08.2019


Ключові слова


сполучники сурядності; асемантичні сполучники; синтаксичний зв’язок; семантико-синтаксичні відношення; складносурядні речення; синкретичні сурядно-підрядні речення; речення з імплікованими семантичними ланками

Повний текст:

PDF

Посилання


Bevzenko, S. P. (1987). Struktura skladnoho rechennia v ukrainskii movi [Structure of a complex sentence in the Ukrainian language]. Kyiv: KDPI [in Ukrainian].

Bilodid, I. K. (Ed.). (1969). Suchasna ukrainska literaturna mova. Morfolohiia [Modern Ukrainian literary language. Morphology]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Bilodid, I. K. (Ed.). (1972). Suchasna ukrainska literaturna mova. Syntaksys [Modern Ukrainian literary language. Syntax]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Bulakhovskyi, L. A. (1977). Spoluchnyky i spoluchni hrupy (rechennia) [Connectors and connecting groups (sentences)]. In Vybrani pratsi (Vol. II. Ukrainska mova, pp. 498-543). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Ed.). (2002). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. Kyiv; Irpin: VTF “Perun” [in Ukrainian].

Horodenska, K., et. al. (Eds.). (2004). Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy: Akadem. hramatyka ukr. movy [Theoretical morphology of the Ukrainian language: Ac adem. grammar ukr. Languages]. Kyiv: Univ. vyd-vo “Pulsary” [in Ukrainian].

Horodenska, K. H. (2010). Spoluchnyky ukrainskoi literaturnoi movy [Connectors of the Ukrainian literary language]. Kyiv: Instytut ukrainskoi movy; Vydavnychyi dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].

Hryshchenko, A. P. (2000). Suriadnist [Coordination]. In Rusanivskyi, V. M., Taranenko, O. O., Ziabliuk, M. P., et al. (Eds.). Ukrainska mova: Entsyklopediia [Ukrainian language: Entsyklopediia] (pp. 616-618). Kyiv: “Ukr. entsykl.” [in Ukrainian].

Khrystianinova, R. O. (2012). Skladnopidriadni rechennia v suchasnii ukrainskii literaturnii movi [Complex sentences in modern Ukrainian literary language]. Kyiv: Instytut ukrainskoi movy; Vydavnychyi dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].

Khrystianinova, R. (2014). Skladnopidriadni rechennia vidpovidnosti / nevidpovidnosti v suchasnii ukrainskii literaturnii movi [Complex sentences of correspondence / inconsistency in contemporary Ukrainian literary language]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Linhvistyka» [Scientific Bulletin of Kherson State University. Linguistics Series], 21, 35-38U [in Ukrainian].

Khrystianinova, R. (2015). Typovi i spetsyfichni skladnosuriadni rechennia [Typical and specific compound sentences]. In Hramatychni studii: zb. nauk. prats [Grammar Studios: Coll. Sciences, wash] (pp. 69-70). Vinnytsia: TOV “Nilan-LTD” [in Ukrainian].

Khrystianinova, R. O. (2017). Realizatsiia znachennia umovy v suchasnii ukrainskii movi [Expression of the meaning of the condition in modern Ukrainian]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Filolohiia [Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Philology], 27 (1), 52-56 [in Ukrainian].

Khrystianinova, R. O. (2018). Skladnosuriadni rechennia zi spoluchnykom a v suchasnii ukrainskii movi [Compound sentences with the conjunction and in modern Ukrainian]. Skhidnoslov’ianski movy v yikh istorychnomu rozvytku: zb. nauk. pr., prysviach. 70-richchiu vid dnia narodzh. prof. P. I. Bilousenka [Eastern Slavic Languages in their Historical Development: Coll. Sciences, etc., dedication. 70th Birthday, prof. P. I. Bilousenko] (pp. 158-170). Zaporizhzhia: TOV “LIPS” LTD [in Ukrainian].

Khrystianinova, R. O. (2019). Katehoriia vidpovidnosti / nevidpovidnosti v suchasnii ukrainskii movi [Category of correspondence / discrepancy in modem Ukrainian language]. Zapysky z ukrainskoho movoznavstva [Opera in linguistica ukrainiana], 26(1), 298-305 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181376

Kreidlin, H. E., & Paducheva, E. V. (1974). Vzaymodeistvie assotsiativnykh sviazei i aktualnoho chlenenia v predlozheniakh s soiuzom a [Interaction of associative links and actual membership in proposals with the union a]. Nauchno-tekhnycheskaia informatsia. Séria 2. Informâtsyonnye protsessy i sistemy [Scientific and technical information. Series 2. Information Processes and Systems], 9, 31-37 [in Russian].

Kruchinina, Y. N. (1988). Struktura i funktsii sochinitelnoi sviazi v russkom yazyke [Structure and Functions of Writing Communication in Russian]. Moskva: Nauka [in Russian].

Kulyk, B. M. (1965). Kurs suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. Chastyna II. Syntaksys [Contemporary Ukrainian Literary Language Course: A Textbook. Part II. Syntax]. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].

Mezhov, O. H. (2012). Typolohiia minimalnykh semantyko-syntaksychnykh odynyts [Typology of minimal semantic-syntactic units]. Lutsk: Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky [in Ukrainian].

Mirchenko, M. V. (2004). Struktura syntaksychnykh katehorii [Structure of syntactic categories]. Lutsk: RVV “Vezha” Volyn. derzh. un-tu im. Lesi Ukrainky [in Ukrainian].

Moisiienko, A. K., et al. (Eds.) (2010). Suchasna ukrainska literaturna mova: Morfolohiia. Syntaksys [Modern Ukrainian Literary Language: Morphology. Syntax]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Novoselov, M. M. Sravnenie [Comparison]. Retrieved from terme.ru/termin/sravnenie.html [in Russian].

Rudnev, A. H. (1963). Sintaksis sovremennoho russkoho yazyka [Syntax of modern Russian language]. Moskva: Vyssh. shkola [in Russian].

Rusanovskii, V. M., Zhovtobriukh, M. A., Horodenskaia, E. H., & Hrishchenko, A. A. (1986). Ukrainskaia hrammatika [Ukrainian grammar]. Kyiv: Naukova dumka [in Russian].

Russkaia hrammatika. T. II. Sintaksis [Russian grammar. T. II. Syntax]. (1982). Moskva: Nauka [in Russian].

Shevelov, Yu. (2012). Narys suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy ta inshi linhvistychni studii (1947—1953 rr.) [Essay on Contemporary Ukrainian Literary Language and Other Linguistic Studies (1947-1953)]. Kyiv: Tempora [in Ukrainian].

Shulzhuk, K. L. (2004). Syntaksys ukrainskoi movy [Syntax of the Ukrainian language]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr “Akademiia” [in Ukrainian].

Shynkaruk, V. I., et al. (Eds.) (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Kyiv: Abrys [in Ukrainian].

Shytyk, L. V. (2019). Suriadno-pidriadni skladni rechennia yak reprezentanty vnutrishnoranhovoho riznokatehoriinoho synkretyzmu [Complex Sentences as Representatives of Intra-Rank Multiple-Syncretism]. Studi Slavistici. Florence, 16, 85-104 [in Ukrainian].

Slynko, I. L, Huivaniuk, N. V., & Kobylianska, M. F. (1994). Syntaksys suchasnoi ukrainskoi movy: Problemni pytannia [Syntax of the modern Ukrainian language. Discussion Issues]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Vinohradov, V. V. (1986). Russkii yazyk (Hrammaticheskoe uchenie o slove) [Russian Grammatical Doctrine of the Word]. Moskva: Vysshaia shkola [in Russain].

Vykhovanets, I. R. (1993). Hramatyka ukrainskoi movy. Syntaksys [Grammar of the Ukrainian language. Syntax]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Vykhovanets, I. R., Horodenska, K. H., & Rusanivskyi, V. M. (1983). Semantyko-syntaksychna struktura rechennia [Semantic-syntactic structure of a sentence]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Vykhovanets, I. R., et al. (Eds.). (2017). Hramatyka suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. Morfolohiia [Grammar of Contemporary Ukrainian Literary Language. Morphology]. Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].

Zahnitko, A. P. (2001). Teoretychna hramatyka ukrainskoi movy. Syntaksys [Theoretical grammar of the Ukrainian language. Syntax]. Donetsk: DonNU [in Ukrainian].


Copyright (c) 2020 Raisa Khrystianinova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.