Про журнал

Галузь та проблематика
Процес рецензування
Періодичність публікації
Політика відкритого доступу
Архівування
Редакційна політика та етичні норми
Вартість публікації
Індексування
Політика самоархівування
Історія журналу

Галузь та проблематика

Метою журналу є публікація статей з актуальних питань сучасної лінгвістики, встановлення й зміцнення наукових зв’язків між ученими з різних регіонів України та інших держав. А також розвиток сучасних лінгвістичних теорій завдяки використанню українського мовного матеріалу.


Пріоритетними для журналу є дослідження з такої тематики:


•    лінгвістична семантика й прагматика;
•    актуальні проблеми граматики;
•    когнітивна лінгвістика;
•    проблеми лінгвістики тексту та дискурсології;
•    історія мови, діалектологія;
•    соціолінгвістика;
•    компаративістика й перекладознавство.

Журнал публікує статті з актуальних проблем мовознавства та рецензії на нові наукові праці, які відповідають науковому напряму і тематиці журналу та раніше не були оприлюднені в інших виданнях.

 

Процес рецензування

Основна мета процесу рецензування полягає у підвищенні наукової цінності статей, які публікуються в періодичному фаховому виданні «Мова: класичне - модерне - постмодерне», шляхом формування об’єктивних процедур відбору авторських рукописів та визначення зважених підходів до розробки рекомендацій щодо їх поліпшення.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до встановлених вимог. З метою визначення міри відповідності даним вимогам, наукові статті проходять первинний контроль серед членів редколегії журналу.

За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття повертається автору для усунення виявлених недоліків із визначенням строку виконання або відхиляється у випадку виявлення плагіату.

Статті, які подаються до періодичного видання, спрямовуються на рецензування експертам, які є фахівцями у відповідній галузі та володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи в межах конкретного наукового напрямку.

Редакція зберігає анонімність рецензентів та авторів.

У процесі рецензування висвітлюються такі аспекти:

 • відповідність теми статті науковому профілю журналу;
 • актуальність проблематики статті;
 • відповідність назви статті її змісту;
 • логічність та переконливість наукової аргументації основних положень статті;
 • достатність обґрунтування основних результатів досліджень;
 • наявність елементів наукової новизни;
 • відображення у висновках результатів дослідження;
 • потреба у скороченні, видалені, розширенні чи доопрацюванні деяких частин статті;
 • потреба у доопрацюванні щодо стилю, мови, використаної термінології;
 • достатність кількості та якості літературних джерел, а також коректність посилання на них.

Рецензенти після перегляду матеріалів мають ухвалити одне з наступних рішень:

 • рекомендовано до публікації;
 • рекомендовано повернути на доопрацювання та повторне рецензування;
 • не рекомендовано до публікації (якщо стаття переважно не відповідає вимогам і потребує значного часу для доопрацювання. Автор може подати доопрацьовану статтю повторно до наступного номера видання);
 • не рекомендовано до публікації без можливості повторного подання (якщо поданий текст містить плагіат, не відповідає тематиці журналу або не відповідає рівню журналу).

Остаточне рішення щодо представлених матеріалів ухвалює редакційна колегія видання.

Результати перегляду, зауваження та рекомендації надсилаються авторові електронною поштою.

Відведений на доопрацювання статті час становить не більше одного місяця.

Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. 

Рішення про відхилення статей на етапі попереднього розгляду чи на етапах рецензування є остаточними. Редакція журналу аргументує автору(ці)/ам причини відхилення. Якщо це стається на етапі рецензування, надає автору(ці)/ам анонімні висновки рецензентів. Рішення редакторів щодо затвердження статті для публікації або її відхилення ґрунтується лише на її академічному рівні, оригінальності наукових результатів, а також на відповідності дослідження місії журналу.

Редакція залишає за собою право на незначну літературну редакцію текстів і скорочення зі збереженням авторського стилю.

Матеріали публікуються відповідно до затвердженого графіку Видавничого відділу НаУКМА.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить 1 раз на рік – у грудні-січні.

Від подання рукопису до публікації прийнятої статті зазвичай минає близько 8 місяців.

 

Політика відкритого доступу

Періодичне фахове видання «Мова: класичне - модерне - постмодерне» є журналом  відкритого доступу. Редколегія підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative (BOAI), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукової інформації.

Політика відкритого доступу — це забезпечення безпосереднього відкритого доступу до випусків, підтримка принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Кожний випуск журналу виходить у друкованому й електронному вигляді. Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі на сайті журналу та в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR, а також передають до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі «Наукова періодика України». Резервні копії архіву журналу “Мова: класичне – модерне – постмодерне” також доступні в Інституційному репозитарії Національного університету “Києво-Могилянська академія”. А також на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в розділі “Наукова періодика України”.

 

Редакційна політика та етичні норми

Ethics and Publication Malpractice Statement журналу «Мова: класичне – модерне – постмодерне» сформовано відповідно до стандартів, вимог та рекомендацій, розроблених Committee on Publication Ethics (COPE). Видавнича етика журналу зобов’язує авторів, рецензентів та редакторів (видавців) дотримуватися наведених нижче правил та виконувати наведені нижче обов’язки.

 

Відповідальність авторів

Автори мають право:

 1. у будь-який час подавати до редакції рукопис власної наукової розвідки, що відповідає профілю журналу;
 2. звертатися до редакції часопису по інформацію (і отримувати її) про те, чи поданий автором(кою)/авторами рукопис надісланий рецензентам, чи пройшов рецензування, чи прийнятий до друку; у разі відхилення – про причини відхилення;
 3. отримувати рецензії експертів на свою статтю, відповідати на зауваження рецензентів чи просити уточнити їх, вносити до рукопису відповідні зміни чи, навпаки, обстоювати власну авторську позицію;
 4. звертатися до редакції журналу з питаннями щодо технічних моментів оформлення статті та отримувати відповідну інформацію;
 5. відкликати із журналу статтю в будь-який момент до того часу, поки випуск, до якого уміщено відповідну статтю, не передано у видавництво.

Автори зобов’язані:

 1. представити в статті детальний виклад ходу дослідження та правильно описати отримані результати, а також надати інформацію про їхнє значення/новизну в контексті наукового напряму, в якому було проведене дослідження;
 2. навести в рукописі таку кількість покликань та даних, яка буде достатньою, аби читачі/рецензенти могли перевірити правомірність представлених результатів та їх релевантність стосовно поставлених у статті наукових завдань;
 3. тісно співпрацювати з редакцією: оперативно відповідати на запити редакторів про надання вихідних даних, роз’яснень і доказів дотримання етичних норм, а також дозволів на використання авторського права;
 4. своєчасно відповідати на зауваження рецензентів, допрацьовувати й повторно подавати свій рукопис до журналу у встановлені терміни;
 5. негайно повідомити редакцію журналу про виявлення істотної помилки в опублікованій статті (у разі виявлення помилки) та співпрацювати з редакцією задля виправлення виявленої помилки або відкликання статті (коли виправлення неможливе).

Автори гарантують, що:

 1. наданий до друку рукопис є власною працею автора(ки)/авторів, він не був раніше опублікованим та не перебуває на рецензуванні в інших фахових журналах, збірниках тощо;
 2. наукове дослідження, результати якого викладені в статті, автор(ка)/автори провели самостійно та ще не оприлюднили в інших наукових публікаціях;
 3. усі особи, заявлені як автори статті, зробили реальний внесок у провадження наукового дослідження та оформлення його результатів, а не є особами, що мають лише технічну чи адміністративну причетність до наукового проєкту, в межах якого відбувалася відповідна наукова робота. Оскільки “Мова: класичне – модерне – постмодерне” – лінгвістичний журнал, кількість співавторів обмежена трьома особами;
 4. осіб, внески яких у написання статті непрямі або незначні (керівники проєктів, наукові керівники аспірантів/ докторантів, редактори, технічні працівники, колеги, що читали та обговорювали рукопис тощо) згадують у пункті «Подяки» (“Acknowledgments”), розміщеному наприкінці статті чи в примітках;
 5. імена співавторів статті розміщені в порядку персонального внеску кожного з них у її написання, і кожен з них відповідає за свою частину спільного дослідження;
 6. усі співавтори статті ознайомлені з її остаточною версією, узгодили подані до публікації матеріали, а також погоджуються з правилами її публікації та приймають принципи авторського права за ліцензією Creative Commons “Attribution 4.0 International”;
 7. автор(ка)/автори має/мають право на оприлюднення інформації, яка може бути комерційною таємницею (у разі, якщо така у статті є), і це не призведе до виникнення конфлікту інтересів (про це треба повідомити на початку статті);
 8. у статті коректно вказано джерела фінансування (якщо такі є) наукового дослідження, результати якого стали підґрунтям представленого редакції рукопису;
 9. автор(ка)/автори має/мають письмовий дозвіл на публікацію у статті творів мистецтва, фотографій, ілюстрацій, схем, діаграм, графіків чи інших матеріалів, на які автор(ка)/автори не мають авторських прав, а власник авторських прав цих матеріалів чітко усвідомлює, що згідно з Creative Commons “Attribution 4.0 International” відповідні матеріали разом зі статтею будуть розміщені у відкритому доступі;
 10. у наданій до друку статті немає плагіату, тобто прямих чи опосередкованих (прихованих) запозичень із чужих текстів чи матеріалів без наведення відповідного покликання на джерело запозичення.

Автори погоджуються з тим, що:

 1. якщо статтю буде прийнято та опубліковано у журналі, вона буде захищена авторським правом згідно з Creative Commons “Attribution 4.0 International”. Це означає, що автор(ка)/автори зберігають свої авторські права на статтю, але вона буде розміщена на сайті часопису у відкритому доступі, і будь-хто матиме змогу вільно (без отримання спеціального дозволу автора або редакції журналу) читати, завантажувати, копіювати, використовувати чи поширювати остаточну версію статті за умови наведення належним чином оформленого покликання на автора(ку)/авторів статті та місце публікації.

Відповідальність за порушення наукової етики:

 1. грубе порушення автором(кою)/авторами видавничої/наукової етики призведе до відхилення рукопису або до відкликання уже опублікованої статті;
 2. до випадків порушення автором(кою)/авторами видавничої/наукової етики належать такі:
  - виявлення у статті плагіату;
  - внесення до статті результатів досліджень або супровідних матеріалів (ілюстрацій, таблиць, додатків тощо), на які автор(ка)/автори статті не має/ не мають авторського права і не має/ не мають відповідного дозволу від власників авторського права;
  - публікація тих результатів наукового дослідження, які уже було оприлюднено в інших наукових виданнях;
  - одночасне подання тієї самої статті у декілька різних журналів/збірників;
  - подання до редакції статті, яка є перекладом раніше опублікованої статті або частиною чи перекладеною копією докторської дисертації автора;
  - представлення фіктивних результатів, свідоме наведення неточних висновків, спотворення або фальсифікація фактів, на яких ґрунтується дослідження тощо.

 

Відповідальність рецензентів:

 1. Рецензенти виконують свою роботу на безоплатній основі, як волонтери.
 2. Рецензенти мають право відмовитися від рецензування надісланої статті, якщо вони на цей час надто завантажені на основному місці роботи і не матимуть змоги написати рецензію вчасно.
 3. Рецензент(ка) зобов’язаний(а) на будь-якому етапі праці відмовитися від рецензування статті, повідомивши про це редакцію журналу, якщо, прочитавши її, він/вона зрозуміє, що не є достатньо компетентним(ною), аби належно оцінити рукопис і зробити його експертну оцінку.
 4. Виявивши потенційний конфлікт інтересів з автором(кою)/авторами статті або організаціями, де було виконане дослідження, рецензент(ка) повинен(а) відмовитися від надання експертної оцінки рукопису й повідомити про це редакцію журналу.
 5. Рецензенти, які зголосилися прорецензувати статтю, повинні надіслати до редакції свої висновки протягом 1 місяця після отримання рукопису, або ж заздалегідь повідомити редколегію про потрібний для рецензування час.
 6. Рецензенти повинні враховувати, що інформація, яка стосується змісту надісланих на рецензування рукописів та їх експертної оцінки є конфіденційною, її не можна обговорювати ніде і ні з ким, окрім редакції «Мова: класичне – модерне – постмодерне».
 7. Рецензент(ка) робить «сліпе рецензування» рукописів, йому/їй залишаються невідомими прізвища та імена авторів, комунікація з авторами відбувається лише за посередництва редакції журналу.
 8. Рецензент(ка) зобов’язаний(а) оцінювати рукописи лише на підставі їхньої академічної та інтелектуальної цінностей, надавати експертну оцінку рукопису максимально об’єктивно, уникаючи політичної, ідеологічної, релігійної, професійної чи персональної заангажованості та не вдаючись до особистих випадів чи образ.
 9. За наявності зауважень рецензент(ка) повинен(а) їх якнайдетальніше та якнайзрозуміліше описати та обґрунтувати і надати авторові(ці)/авторам рукопису максимальну допомогу у вдосконаленні статті, навіть у випадках, коли, на думку експерта(ки), стаття не заслуговує на публікацію.
 10. Рецензент(ка) зобов’язаний(а) повідомити редакцію у випадку виявлених у рукописові ознак порушення наукової етики (повторна публікація тих самих результатів дослідження; прямий чи прихований плагіат; використання чужих ідей або результатів досліджень без належно оформлених покликань; свідоме фальшування або спотворення наукових результатів, подавання недостовірної інформації тощо).
 11. Рецензенти зобов’язані пам’ятати, що рукописи статей є власністю їхніх авторів, передавання рукопису третім особам чи використання будь-якої вміщеної там інформації до публікації відповідної статті у журналі є неприпустимими й будуть розцінені як грубе порушення наукової та видавничої етики.

 

Відповідальність редакторів:

 1. Відповідальний(а) редактор(ка) «Мова: класичне – модерне – постмодерне» у своїй роботі керується редакційною політикою журналу, що визначена та ухвалена редакційною колегією, а також законодавством України в галузі інтелектуальної власності та авторських прав.
 2. Відповідальний(а) редактор(ка) та члени редакційної колегії журналу несуть повну відповідальність за науковий рівень опублікованих у журналі статей та за те, щоб вони відповідали правилам і принципам наукової та видавничої етики «Мова: класичне – модерне – постмодерне».
 3. Приймаючи рішення про прийняття чи відхилення надісланого до редакції рукопису, відповідальний(а) редактор(ка) повинен(на) консультуватися з членами редакційної колегії та зобов’язаний(а) брати до уваги результати експертних висновків рецензентів.
 4. Рішення про прийняття/відхилення поданого до редакції рукопису повинне бути максимально об’єктивним та не може залежати від релігійних, політичних, ідеологічних переконань, сексуальної орієнтації, статі, громадянства, раси чи етнічної належності автора(ки)/авторів.
 5. Незалежно від того, чи рукопис прийнято до друку, чи відхилено, відповідальний(а) редактор(ка) та члени редакційної колегії не мають права ділитися інформацією про нього і його зміст, а також не можуть давати доступу до ознайомлення з рукописом нікому, окрім рецензентів, які писатимуть експертний висновок на подану статтю.
 6. Відповідальний(а) редактор(ка) і члени редакційної колегії не мають права використовувати у власних працях чи власних інтересах ідеї, матеріали чи текстові фрагменти рукописів статей, поданих до редакції, незалежно від того, чи рукопис прийнято до друку, чи відхилено.
 7. Відповідальний(а) редактор(ка) зобов’язаний(а) ужити всіх можливих заходів для того, щоб експерти, які здійснюють «сліпе рецензування» рукописів, не довідалися/не здогадалися, хто є автором рецензованої статті, і, навпаки, щоб автори не довідалися, хто є рецензентом.
 8. Приймаючи рішення про те, чи належить рукопис прийняти до публікації, редактори зобов’язані брати до уваги не тільки науковий рівень статті, новизну представлених результатів та чіткість і послідовність викладу матеріалу, але й звертати увагу на те, чи у статті дотримано всіх вимог наукової етики.
 9. Зважаючи на те, що рукописи до журналу можуть подавати автори з будь-якої країни світу, а законодавство різних країн у сфері авторських прав, етики інтелектуальної власності та наукової етики відрізняються, у випадку конфліктних ситуацій редактор(ка) може попросити у автора(ки)/авторів офіційного листа, який підтверджуватиме, що спосіб подання дослідницького матеріалу не суперечить правовому порядку його/її/їхньої держави. Лист повинен бути від тієї інстанції, яка у відповідній країні регулює питання інституційної етики та інтелектуальної власності.
 10. Редакційна колегія, приймаючи рішення про допрацювання чи відмову у друці статті, керується COPE’s Retraction Guidelines, а також прагне до співпраці з іншими науково-дослідними інституціями та журналами відповідно до COPE’s advice on Cooperation between Research Institutions and Journals on Research Integrity Cases.
 11. Редактори, в разі читацьких звернень, реагують лише на ті з них, що стосуються змісту опублікованих матеріалів.

 

Читачі мають право на:

 1. Якісний науковий контент журналу;
 2. Вільний доступ до змісту журналу та інформації про редколегію, політики, принципи та правила видання.

 

Плагіат і авторська етика

Редакційна колегія фахового видання «Мова: класичне - модерне - постмодерне» вважає неприйнятною практику плагіату, порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для недопущення цього, зокрема всі матеріали, подані до журналу, проходять перевірку на плагіат за допомогою програмного забезпечення Unichek.

Редакційна колегії визнає відповідальність за належне представлення результатів наукових досліджень, в тому числі з правових та етичних аспектів публікації. У випадку виявлення плагіату у поданих для публікації текстах редколегія залишає за собою право відхилити статтю без дозволу на доопрацювання та повторне представлення й повідомити про факт плагіату інституцію, яку представляє автор.

 

Вартість публікації

Публікація в журналі для працівників, аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також членів редколегії, безкоштовна. Для авторів з інших установ вартість публікації становить 1 000 грн. Оплату здійснюють у разі прийняття статті до друку за наданими реквізитами.

 

Індексування

Журнал «Мова: класичне - модерне - постмодерне» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

 

Політика самоархівування

Препринт

Автор може депонувати препринт (версія документу перед експертним оглядом) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це препринт матеріалу, поданого для публікації в журналі "Мова: Класичне - Модерне - Постмодерне", що видається Національним університетом Києво-Могилянська академія).

Постпринт та авторська копія

Автор може депонувати постпринт (версія документу після експертного огляду, з внесеними правками) та авторську копію (машинопис остаточної версії документу) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це схвалена до друку рецензована версія статті. Опублікована версія статті доступна у журналі "Мова: Класичне - Модерне - Постмодерне" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

Версія видавця

Автор може депонувати опубліковану версію видавця (створений видавцем PDF-файл) у будь-якому сховищі та зробити його загальнодоступним з посиланням на видавця та журнал: ("Це опублікована версія статті, доступна у журналі "Мова: Класичне - Модерне - Постмодерне" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

 

Історія журналу

Видання започатковане 2014 р. в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». З 2015 р. журнал виходить раз на рік. Наукове видання зареєстроване як друкований засіб масової інформації України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ. Серія КВ № 22672-12572Р). Попередні випуски журналу «Мова: класичне – модерне – постмодерне» зберігаються в репозитарії НаУКМА.