DOI: https://doi.org/10.18523/lcmp2522-92812018156161

Функціонування білінгвізму та диглосії у столиці України

Natalia Matveieva

Анотація


Статтю присвячено проблемі функціонування білінгвізму та диглосії у столиці України. На матеріалах декількох опитувань проаналізовано тенденції використання української та російської мов у формальному і неформальному спілкуванні киян. Результати засвідчили помітне зростання обсягу української мови у столиці від початку ХХІ ст. і до сьогодні, проте вона все ще залишається на периферії багатьох сфер суспільного життя, особливо неформального.

Ключові слова


мовна ситуація; білінгвізм; диглосія; мовний конфлікт; мовна поведінка; формальне спілкування; неформальне спілкування

Повний текст:

PDF

Посилання


Kocherhan, M. P. (2008). Movna sytuatsiia i movna polityka v Ukraini [Language situation and language policy in Ukraine]. Svitohliad, 2, 18–23.

Zalizniak, H. M., Masenko, L. T. (2002). Movna sytuatsiia Kyieva: den nynishnii ta pryideshnii [Language situation in Kyiv (today and tomorrow)]. Kyiv: Urok ukrainskoi.

Vseukrainskyi perepys naselennia 2001 r. Retrieved from http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/

Vyshniak, O. I. (2009). Movna sytuatsiia ta status mov v Ukraini: dynamika, problemy, perspektyvy (sotsiolohichnyi analiz) [Language situation and languages’ status in Ukraine: dynamics, problems, perspectives (sociological analysis)]. Kyiv, Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy.

Besters-Dilger Yu. (2014). Ukrainska, rosiiska ta anhliiska movy u spryiniatti ukraintsiv (na materiali vseukrainskoho opytuvannia 2013 roku) [Ukrainian, Russian and English in the perception of Ukrainians (on the basis of the survey 2013]. Ukrainske movoznavstvo [Ukrainian linguistic], 1 (44), 69–81.

Rukh dobrovoltsiv «Prostir svobody». Retrieved from http://dobrovol.org.

Sokolova, S. O. (2013). Osnovni typy movnoi povedinky kyian (za danymy anketuvannia) [The main types of the language behaviours of Kyiv’s inhabitants (on the basis of the guestionnaire)]. Ukrainska mova [The Ukrainian language], 2, 38–55.

Chernenko, H. A. (2009). Movna sytuatsiia v Ukraini: shliakhy harmonizatsii (za rezultatamy ekspertnoho opytuvannia) [The language situation in Ukraine: the ways of the harmonization (on the results of a Delphi method investigation]. Ukrainska mova [The Ukrainian language], 2, 3–13.

Zalizniak, H. M. (2002). Movnyi konflikt u stolytsi v otsinkakh fakhivtsiv [Language conflict in Kyiv in the views of specialists]. Movni konflikty i harmonizatsiia suspilstva. Materialy naukovoi konferentsii 28–29 travnia 2009 r [Language conflicts and harmonization of society]. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 104–106.

TSN tyzhden (12 lystopada 2017 roku). Movna inspektsiia [Videofile]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=CiXs9idT_GQ&feature=yo

TSN tyzhden (26 serpnia 2018 roku). Svarytys chy sudytys [Videofile]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=GDIIosOGshI&list=PL1neMztLSbMML_7P34SxO2fP5W4Wg0vr5&index=4&t=0s


Copyright (c) 2019 Natalia Matveieva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.