DOI: https://doi.org/10.18523/lcmp2522-92812018156157

Зміни в семантиці лексичних одиниць економічної сфери в сучасній українській тлумачній лексикографії

Inna Renchka

Анотація


У статті розглянуто семантичні процеси в економічній лексиці української мови, що відбуваються під впливом важливих подій у житті суспільства кінця XX – початку XXI ст. Здійснено порівняльний аналіз словникових статей лексем економічної сфери в українських лексикографічних працях тлумачного типу радянського та пострадянського періодів, які фіксують зміни в їхній семантиці. З’ясовано, що слова позбуваються ідеологічної конотації, набутої в умовах функціонування в радянському тоталітарному дискурсі.

Ключові слова


економічна лексика; семантичне оновлення; конотація; деідеологізація; словникова стаття; дефініція; ілюстративний матеріал; тоталітарний дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Babicheva, O. S. (2010). Sotsialnyi aspekt problemy nelehalnoho postachannia v Rosii ta Pivdenno-Skhidnii Ukraini v 1917 r. [Social aspect of a problem of illegal delivery in Russia and Southeast Ukraine in 1917]. Nauka. Relihiia. Suspilstvo [Science. Religion. Society.], 4, 3–9.

Bilodid, I. K. (Ed.). (1970–1980). Slovnyk ukrainskoi movy [The dictionary of the Ukrainian language]. Vol. 1–11. Kyiv: Naukova dumka.

Busel, V. T. (Conclude and ed.). (2009). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainiane language]. Kyiv, Іrpіn: Perun.

Havel, V. (2016). Istorii y totalitaryzm [Stories and totalitarianism]. In V. Havel, Promovy ta esei [Speeches and essays] (s. 89–118). Kyiv: Vydavnychyi Dim «KOMORA».

Diachuk, T. M. (2003). Ukrainska sotsialno-ekonomichna terminolohiia: stanovlennia i kodyfikatsiia [Ukrainian socio-economic terminology: formation and codification]: A thesis in Ukrainian language (PhD’s thesis). Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.

Zhaivoronok, V. V. (Ed.). (2012). Slovnyk ukrainskoi movy [The dictionary of the Ukrainian language]. Heads V. V. Nimchuk and others. Kyiv: Prosvita.

Kabysh, O. O. (2007). Zminy v semantychnii strukturi ta funktsionuvanni markovanoi leksyky [Changes in the semantic structure and functioning of marked lexics]: A thesis in Ukrainian language (PhD’s thesis). M. P. Drahomanov National Pedagogical University, Kyiv, Ukraine.

Karpilovska, Ye. A. (2012). Reaktsiia movy na zminu suspilnykh stereotypiv [Reaction of language to change of public stereotypes]. Naukovi zapysky NaUKMA. Filolohichni nauky (Movoznavstvo) [Academic notes of NaUKMA. Philology (Linguistics)], 137, 88–91.

Kovtunets, O. S. (2017). Aktualizatsiia leksyky ukrainskoi literaturnoi movy kintsia XX – pochatku XXI stolittia [Actualization of the vocabulary of the Ukrainian literary language at the end of the XX – the beginning of the XXI century]: A thesis in Ukrainian language (PhD’s thesis). The Institute of the Ukrainian language of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Levontina, I. B. (1995). Slova-svideteli [The word-witnesses]. In Mova totalitarnoho suspilstva [The language of a totalitarian society] (s. 93–99). Ed. by H. M. Yavorska. Kyiv: Tsentr blyzkoskhidnykh doslidzhen.

Masenko, L. T. (2017). Mova radianskoho totalitaryzmu [The language of Soviet totalitarianism]. Kyiv: TOV «Vydavnytstvo “Klio”».

Minchak, H. B. (2003). Konotatyvna semantyka suchasnykh ideolohichno zabarvlenykh nominatyvnykh odynyts (na materiali ukrainskoi presy 90-kh rokiv XX stolittia) [Connotative semantics of the modern ideologically marked nominative units (in Ukrainian press of the 1990s of the 20th century)]: A thesis in Ukrainian language (PhD’s thesis). The Institute of the Ukrainian language of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Mochernyi, S. V. (Ed.). (1995). Ekonomichnyi slovnyk-dovidnyk [Economic dictionary directory]. Kyiv: Femina.

Navalna, M. I. (2002). Diieslivna leksyka sotsialno-ekonomichnoi sfery (na materiali movy zasobiv masovoi informatsii kintsia XX st.) [Verbal vocabulary of the socio-economic sphere (based on the language of the media of the late 20th century): A thesis in Ukrainian language (PhD’s thesis). The Institute of the Ukrainian language of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Navalna, M. I., Spys, O. A. (2016). Istoriia formuvannia ekonomichnoi leksyky na poznachennia dii ta protsesiv [History of formation of economic vocabulary denoting actions and processes]. Ekonomichnyi visnyk universytetu [University economic bulletin], 28/1, 26–32.

Rusanivskyi, V. M. (Ed.). (2015–2018). Slovnyk ukrainskoi movy [The dictionary of the Ukrainian language]. Vol. 1–8. Sciences project manager V. A. Shyrokov. The National Academy of Sciences of Ukraine, Ukrainian Lingua-Information Fund. Kyiv: Naukova dumka. Retrieved from http://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=676&page=29

Spekuliatsiia [Speculation]. (2007). In USE (Universalnyi slovnyk-entsyklopediia) [Universal dictionary encyclopedia]. Retrieved from: http://slovopedia.org.ua/29/53409/21090.html

Styshov, O. A. (2003). Ukrainska leksyka kintsia XX stolittia (na materiali movy zasobiv masovoi informatsii)[Ukrainian vocabulary of the end of the 20th century (based on the language of the media)]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr KNLU.

Tomilenko, L. M. (2015). Terminolohichna leksyka v suchasnii tlumachnii leksykohrafii ukrainskoi literaturnoi movy [Terminological vocabulary in modern interpretative lexicography of the Ukrainian literary language]. Ivano-Frankivsk: Foliant.

Hayek, F. A. fon. (2005). Doroga k rabstvu [The road to serfdom]. Moskva: Novoe izdatelstvo.

Tsili i vydy spekuliatsii [Purposes and types of speculation]. (2018). Biznes-UA. Finansy [Business-UA. Finances]. Retrieved from: https://biznesua.com.ua/tsili-i-vidi-spekulyatsiyi/

Chornovol, H. V. (2004). Novitnia ekonomichna terminolohiia ta yii stylistychne vzhyvannia v suchasnii ukrainskii movi (na materiali periodychnykh vydan) [The latest economic terminology and its stylistic use in modern Ukrainian language (based on periodicals)]: A thesis in Ukrainian language (PhD’s thesis). O. O. Potebnya Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.


Copyright (c) 2019 Inna Renchka

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.