DOI: https://doi.org/10.18523/lcmp2522-92812018156156

«Тяжко його було переїхати і стрілити у ворота». Жаргонізми в українській футбольній лексиці першої половини хх століття

Iryna Protsyk

Анотація


Предметом розгляду в статті є жаргонізми, що функціювали в українському футбольному дискурсі першої половини ХХ ст. Проаналізовано семантику жаргонних лексичних одиниць та покласифіковано їх на групи за тематичним принципом. Детально зосереджено увагу на з’ясуванні особливостей жаргонізмів із тематичної групи назв футбольних дій та процесів, зокрема описано їхнє походження та способи їхнього творення.

Ключові слова


українська футбольна лексика; жаргонізм; тематичні групи жаргонізмів; способи творення жаргонізмів; походження жаргонізмів; футбольний дискурс першої половини ХХ ст.

Повний текст:

PDF

Посилання


Franko, Т. (1923). Istoriia i teoriia rukhanky. [History and theory of physical educationl]. Kolomyia: Nakladok «Sokola-Batka».

Hnatyshak,Yu. (2017). Slova z Bolekhova [Words from Bolekhiv]. Lviv: Instytut ukraiinoznavstva im. I. Krypyakevycha NAN Ukraiiny, Naukove tovarystvo imeni Shevchenka.

Horbach, O. (2006). Argo v Ukraiini [Argo in Ukraine] / redkol. А.-H. Horbach, М. Chikalo, N. Khobzei, Т. Yastremska, О. Simovych. Lviv: Instytut ukraiinoznavstva im. I. Krypyakevycha NAN Ukraiiny.

Karpets, L. А. (2006). Ukraiinskyi sportyvnyi zharhon: strukturno-semantychnyi aspekt [Ukrainian sports slang: structural-semantic aspect]. Abstract of a thesis in Ukrainian language (PhD’s thesis). Kharkivskyi natsionalnyi universytet im. V. N. Karazina, Kharkiv, Ukraine.

Karpyn-Ortynskyi, V.-Z. (2014). Slovnyk halytskoho gvaru iz prynahidnymy zauvahamy, prypushchenniamy ta dodatkamy [Dictionary of Halychyna dialect with relevant remarks, assumptions and appendices]: u 2-okh t. Lviv: Prostir-М.

Khobzei, N., Simovych, О., Yastremska, Т. & Dydyk-Meush, H. (2009). Leksykon lvivskyi: povazhno i na zhart. [Lviv dialect: seriously and in jest]. Lviv: Instytut ukraiinoznavstva im. І. Krypyakevycha NAN Ukraiiny.

Miodek, J. (2002). Słownik ojczyzny polszczyzny / Oprac. Monika Zaśko-Zielińska, Tomasz Piekot. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

Movna, M. V. (2013). Slovnyk lvivskoii hovirky pershoi tretyny ХХ stolitia: blyzko 3500 sliv. [Dictionary of Lviv dialect in the 1st third of the XXth century: around 3500 words]. Lviv: NTSh.

Onyshkevych, M. Y. (1984). Slovnyk boikivskykh hovirok [Dictionary of Boykivshchyna dialects]: u 2 ch. Kyiv: Naukova dumka.

RUS (1924-1933). Rosiisko-ukraiinskyi slovnyk. [Russian-Ukrainian Dictionary] Т. І / Hol. red. А. Krymskyi. Kyiv, 1924; Т. ІІ / Hol. red. А. Krymskyi. Kyiv, 1929–1933; Т. ІІІ / Hol. red. S. Yefremov. Kyiv, 1927–1928. [Elektronnyi resurs] : Rezhym dostupu: http://r2u.org.ua/Російсько-український академічний словник (1924-33).pdf.

Shylo, H. (2008). Naddnistrianskyi rehionalnyi slovnyk. [Dictionary of Naddnistrianshchyna area]. Lviv: Instytut ukraiinoznavstva im. І. Krypyakevycha NAN Ukraiiny.

SUM (1996-1997). Slovar ukraiinskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language] / Uporiadkuvav z dodatkom vlasnoho materialu Borys Hrinchenko: V 4-okh t. Kyiv: Naukova dumka.

SIS (1985). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of loanwords] / za red. О. S. Melnychuka. Kyiv: Holovna redaktsiia URE.

Skalozub, O. (1933). Slovnyk chuzhomovnykh sliv, vyraziv i prypovidok, shcho vzhyvaiutsia v ukraiinskii movi. [Dictionary of foreign words, phrases and sayings which are used in the Ukrainian language]. Kolomyia: Rekord.

SUM (1970-1980). Slovnyk ukraiinskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]: V 11-ty t. Kyiv: Naukova dumka.

Stavytska, L. (2005). Ukraiinskyi zharhon. Slovnyk. [Ukrainian slang. Dictionaty]. Kyiv: Krytyka.

Tkach, L. (2007). Ukraiinska literaturna mova na Bukovyni v kintsi ХІХ – na pochatku ХХ st.: U 3-okh chastynakh. [Ukrainian literary language in Bukovyna at the end of ХІХ – beginning of ХХ centuries] [In three parts]. Chernivtsi: Knyhy – ХХІ.

VTSSUM (2001). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoii ukraiinskoi movy [The big explanatory dictionary of the Ukrainian language] / Uklad. і holov. red. V. Т. Busel. Kyiv; Irpin: VTF «Perun».

WSPP (2004). Wielki słownik poprawnej polszczyzny / Pod red. Andrzeja Markowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zhelekhovskyi, Ye., Nedilskyi, S. (1886). Malorusko-nimetskyi slovar [Small-Russian-German dictionary]: u 2-okh t. Lviv: NTSh.


Copyright (c) 2019 Iryna Protsyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.