DOI: https://doi.org/10.18523/lcmp2522-92812018156147

Диференційні параметри експресем та регулятем у художньому тексті

Svitlana Halaur

Анотація


У статті з’ясовано проблему контекстної логіко-інтелектуальної експресивності та входження її до сфери категорії регулятивності. Із цією метою експресивність проаналізовано у двох її виявах – інгерентному та адгерентному. Доведено, що адгерентні експресивні засоби – стилістичні прийоми – беруть активну участь у регулюванні читацької діяльності. Продемонстровано інклюзивні відношення між експресемами та регулятемами, окреслено ядерно-периферійний ресурс регулятивних засобів.

Ключові слова


експресивність; інгерентні експресивні засоби; адгерентні експресивні засоби; стилістичні прийоми; регулятивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Babeliuk, О. А. (2011). Stylistychni zasoby i pryiomy kriz’ pryzmu linhvosynenerhetyky [Stylistic means and devices through the prism of linguistic synergetics]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho universytetu (Seriia: Filolohiia) [Bulletin of the Kiev National Linguistic University (Series: Philology)], 14, № 1, 7–17.

Babenko, N. G. (1997). Okkazionalnoye v khudozhestvennom tekste. Strukturnosemanticheskiy analiz [Occasional in the artistic text. Structural and Semantic Analysis]. Kaliningrad: Izdatelstvo Kaliningradskogo universiteta.

Bakhtin. M. M. (1986). Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of verbal creativity]. Moskva: Iskusstvo.

Boiko, N. (2014). Leksychni ekspresyvy yak styletvirni komponenty khudozhnoho tekstu [Lexical expressives as stylistic components of artistic text]. Naukovyi chasopys of National Pedagogical Dragomanov University (Seriia 10 : Problemy hramatyky i leksykolohii ukrainskoi movy) [Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University (Series 10: Problems of grammar and vocabulary of Ukrainian)], 11, 7–10.

Boiko, N. (2016). Semantychna osnova leksychnoi ekspresyvnosti [Semantic Basis of Lexical Expressivity]. Linhvostylistychni studii [Linguistic and stylistic researches], 4, 39–54.

Brovchenko, T. O. (1989). Intonatsiini zasoby movnoi ekspresii [Intonational means of linguistic expression]. Movoznavstvo [Linguistics], 1989, № 2, 50–55.

Voitenko, K. (2013). Ekspresyvnist’ u linhvistychnykh studiiakh [Expressivity in linguistic researches]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu (Linhvistyka) [Scientific Bulletin of Kherson State University (Linguistics)], 19, 31–34.

Galperin. I. R. (1958). Ocherki po stilistike angliyskogo yazyka [Essays about the stylistics of English.] Moskva: Izd-vo lit. na inostr. yaz.

Huivaniuk, N. V. (2011). Leksychni i syntaksychni ekspresemy yak zasib subiektyvizatsii vyslovlennia (na materiali tvoriv bukovynskykh pysmennykiv) [Lexical and syntactic expressems as a means of subjectification of expression (based on works of Bukovinian writers)]. Naukovyi chasopys of National Pedagogical Dragomanov University (Seriia 10 : Problemy hramatyky i leksykolohii ukrainskoi movy) [Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University (Series 10: Problems of grammar and vocabulary of Ukrainian)], 7, 90–96.

Hlinka, N. V., & Zaichenko, Yu. (2013). Ekspresyvni zasoby i stylistychni pryiomy vyrazhennia ekspresyvnosti ta osoblyvosti yikh perekladu [Expressive means and stylistic devices of expression of expressivity and peculiarities of their translation]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Seriia: Filolohiia. Pedahohika)[Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» (Series: Philology, Pedagogy)], 2, 34–39.

Gumboldt, V. (2000). Izbrannyye trudy po yazykoznaniyu [Selected Works about Linguistics]. Moskva: Progress.

Eremina. L. (1977). Poetika psikhologicheski motivirovannogo slova (na materiale proizvedeniy L. Tolstogo) [Poetics of a psychologically motivated word (on L. Tolstoy's works)]. Voprosy yazykoznaniya [Questions of linguistics], 5, 97–109.

Zhirova. I. G. (2012). Lingvisticheskaya kategoriya «emfatichnost’» v antropotsentrizme: Yazykovaya lichnost’ Margaret Tetcher v emotsionalno-otsenochnom diskurse [The linguistic category "emphaticity" in anthropocentrism: The language personality of Margaret Thatcher in emotional-evaluative discourse]. Moskva: Knizhnyy dom «Librokom».

Kyrylenko, T. S. (2007). Psykholohiia: emotsiina sfera osobystosti [Psychology: the emotional sphere of personality]. Kyiv: Lybid.

Klyuyev. E. V. (1999). Ritorika: Inventsiya. Dispozitsiya. Elokutsiya [Rhetoric: Invention. Disposition. Elocution]. Moskva: PRIOR.

Koval, T. L. Ekspresyvy yak bezposerednii zasib reprezentatsii ekspresyvnoi funktsii movy [Expressives as a direct means of representing of expressive function of language]. Aktualni problemy slovianskoi filolohii [Actual problems of Slavic philology], issue XXIV, part 2, 468–476.

Kozhina, M. N. (1987). O yazykovoy i rechevoy ekspressii i eye ekstralingvisticheskom obosnovanii [About linguistic and verbal expression and its extra-linguistic substantiation]. In Problemy ekspressivnoy stilistiki [Problems of expressive stylistics] (c. 8–18). Rostov n/D: Izd-vo Rost. Un-ta.

Kroche. B. (2000). Estetika kak nauka o vyrazhenii i kak obshchaya lingvistika [Aesthetics as a science of expression and as a general linguistics]. Moskva: Intrada.

Kuznets. M. D. (1960). Stilistika angliyskogo yazyka [Stylistics of English]. Leningrad: Nauka.

Matsko, L. I., Sydorenko, O. M., & Matsko, O. M. (2005). Stylistyka ukrainskoi movy [Stylistics of Ukrainian]. Kyiv: Vyshcha shkola.

Moskovin, V. P. (2006). O priyemakh smyslovogo aktsentirovaniya [About methods of semantic emphasis]. Russkaya rech [Russian speech], 2, 30–42.

Potebnya, A.A. (1993). Mysl’ i yazyk [Thought and language]. Kiyev: SIeNTO.

Rusanivskyi, V. M. (1988). Struktura leksychnoi i hramatychnoi semantyky [The structure of lexical and grammatical semantics]. Kyiv: Naukova dumka.

Selivanova, O. (2006). Suchasna linhvistyka [Modern linguistics]. Poltava: Dovkillia-K.

Toshovich. B. (2006). Ekspressivnyy sintaksis glagola russkogo i serbskogo/khorvatskogo yazykov [Expressive syntax of the verb of Russian and Serbian / Croatian]. Moskva: Yazyki slavyanskoy kultury.

Ukrainets, L. F. (2015). Estetyka psykholohichno motyvovanykh fonetychnykh odynyts (na materiali ukrainskoi poetychnoi movy XX–XXI st.) [Aesthetics of psychologically motivated phonetic units (based on the Ukrainian poetic language of the XX-XXI centuries)]. Odeskyi linhvistychnyi visnyk [Odessa linguistic herald], 6, volume 2, 122–125.

Chabanenko, V. A. (1987). Osnovy movnoi ekspresii [Fundamentals of linguistic expression]. Kyiv: Vyshcha shkola.

Shakhovskiy. V. I. (1992). Kommunikativno–pragmaticheskiy aspekt ekspressivnosti [Communicative-pragmatic aspect of expressivity]. In Filologicheskaya germenevtika i obshchaya stilistika [Philological hermeneutics and general stylistics] (с. 125–133). Tver’: TGPIIYa.

Bally, Ch. (1966). Mechanizm ekspresywności językowej [Mechanism of linguistic expressivity]. In Stylistyka Bally’ego. Wybór tekstów [Bally's stylistics. Selection of texts] (S. 110–149). Warszawa: Państwowe Wyd-wo Naukowe.


Copyright (c) 2019 Svitlana Halaur

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.