Топоніми як конструкти мілітарного простору в українському поетичному дискурсі 2022–2023 років

Автор(и)

 • Юлія Браїлко Полтавське відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5203-7479

DOI:

https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2023.9.121-139

Ключові слова:

онім, топонім, ойконім, хоронім, поетичний дискурс

Анотація

У статті з’ясовано роль топонімів у побудові мілітарного простору сучасного українського поетичного дискурсу. Визначено основні розряди цих власних назв-конструктів, які структуруються в опозицію «свій — ворожий» / «свій — чужий» та здебільшого актуалізують семантику мучеництва, страждання, смерті, часто на тлі сакралізації. Простежено напрями реалізації набутих упродовж повномасштабної збройної агресії РФ конотем і символічних значень топонімів, стилістичні засоби надання їм більшої експресії.

Біографія автора

Юлія Браїлко, Полтавське відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса»

Кандидат філологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса» (Україна)

santie@ukr.net

Посилання

 1. Bahan, М. (2023). Vtorynna nominatsiia zakhysnykiv i vorohiv Ukrainy na tli rosiiskoho vtorhnennia 2022 r.: linhvoaksiolohichnyi i deryvatsiinyi aspekty. SLAVIA ORIENTALIS, LXXII (1), 173–190. https://doi.org/10.24425/slo.2023.145204 [in Ukrainian].
 2. Blyzniuk, K. R., & Skidchenko, R. O. (2022). Asotsiatyvne pole kontseptu VIINA u svidomosti ukrainskoi molodi. Zakarpatski filolohichni studii, 1 (23), 18–23. http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/23/part_1/3.pdf [in Ukrainian].
 3. Boieva, E. V. (2018). Ukrainski onomastychni realii u poetychnomu dyskursi Mykoly Zerova. Zapysky z onomastyky, 21, 40–55. https://doi.org/10.18524/2410-3373.2018.21.155181 [in Ukrainian].
 4. Boieva, E., & Yehorova, O. (2022). Toponimikon u strukturi khudozhnoho dyskursu Panasa Myrnoho. V Literaturna tvorchist Hryhoriia Skovorody y suchasnist (do 300-richchia vid dnia narodzhennia) (s. 108–115). Universytet Ushynskoho. http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/16318 [in Ukrainian].
 5. Brailko, Iu. (2018). Prahmatychnyi potentsial toponimiv u poetychnomu dyskursi Oleksandra Irvantsia. Zapysky z onomastyky, 21, 55–73. https://doi.org/10.18524/2410-3373.2018.21.155182 [in Ukrainian].
 6. Ganyeva, I. Ya. (2021). Smyslovoe mnohoobrazie toponymov v azerbajdzhanskom y anhlyjskom hudozhestvennom stile. Visnyk Universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia “Filolohichni nauky”, 1 (21), 104–110, https://doi.org/10.32342/2523-4463-2021-1-21-10 [in Russian].
 7. Halaur, S. (2019). Rehuliatyvna orhanizatsiia toponimiv u suchasnomu ukrainskomu khudozhnomu teksti. Linhvostylistychni studii, 10, 18–28. https://doi.org/10.29038/2413-0923-2019-10-18-28 [in Ukrainian].
 8. Lukash, N. (2021). Tekstotvirni funktsii toponimiv u suchasnomu khudozhnomu dyskursi (na materiali romanu Sofii Andrukhovych “Amadoka”). Filolohichni nauky, 34, 80–84. https://doi.org/10.33989/2524-2490.2021.34.250188 [in Ukrainian].
 9. Malitska, A. (2023). Obrazy ukrainskykh mist v antolohii voiennoi liryky “Vesna ozbroiena”. Novitni tendentsii rozvytku suchasnoi humanitarystyky (prysviachena svitlii pam’iati profesora Hrom’iaka Romana Teodorovycha): zbirnyk tez vseukr. nauk. konf. (21 bereznia 2023 roku) (s. 46–50). TNPU im. V. Hnatiuka. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28837 [in Ukrainian].
 10. Melnyk, H. I. (2019). Onimy u strukturi idiostyliu Ye. Malaniuka (na materiali zbirky “Persten i posokh”). Zapysky z ukrainskoho movoznavstva, 1 (26), 249–257. http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2019_26%281%29__32 [in Ukrainian].
 11. Melnyk, M. R. (2019). Funktsii antroponimiv i toponimiv u zbirtsi “Vybrane” Liny Kostenko. Zakarpatski filolohichni studii, 1 (9), 12–16. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33225 [in Ukrainian].
 12. Mykhalchuk, N., Ivashkevych, E., Nohachevska, I., Nabochuk, O., & Voitenko, O. (2021). Psykholinhvistychni mekhanizmy rozuminnia suchasnoi poezii maibutnimy filolohamy. PSYCHOLINGUISTICS, 30 (1), 139–179. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2021-30-1-139-179 [in Ukrainian].
 13. Petrenko, L. O. (2022). Spetsyfika verbalizatsii chasoprostorovykh obraziv u suchasnii poezii pro viinu. Linguistic Bulletin, 32, 102–109. https://ling-ejournal.cdu.edu.ua/article/download/4632/4889/11148 [in Ukrainian].
 14. Piddubna, N. (2022). Do pytannia pro onimnu pretsedentnist voiennoi doby. V Suchasni filolohichni i metodychni studii: problematyka i perspektyvy: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. dlia naukovtsiv, vykladachiv, uchyteliv, zdobuvachiv vyshchoi osvity (m. Kharkiv, 18 trav. 2022 r.) (s. 182–185). https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/7383d08e-68fa-426c-9cc1-6130b7665723/content [in Ukrainian].
 15. Prykhodko, I. V. (2018). Poetychnyi tekst yak osoblyva forma komunikatsii (na materiali anhliiskomovnoi kanadskoi poezii XVIII–ХХI stolit). Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Filolohiia. Sotsialni komunikatsii, 29 (68 (1)), 48–53. https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/12.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-31

Як цитувати

Браїлко, Ю. (2023). Топоніми як конструкти мілітарного простору в українському поетичному дискурсі 2022–2023 років. Мова: класичне - модерне - постмодерне, (9), 121–139. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2023.9.121-139