Синонімія в українській мові і проблеми суржику (на прикладі синонімійного ряду зі значенням ‘мабуть’)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2023.9.50-71

Ключові слова:

вставні слова, модальність, лексикографія, суржик, мовна політика, діалектна мова, Генеральний регіонально анотований корпус української мови

Анотація

У статті на базі основних лексикографічних праць ХІХ–ХХ ст., корпусу ГРАК, матеріалів Атласу української мови, діалектних хрестоматій тощо здійснено зіставний лексикографічний синхронно-діахронний аналіз значень лексеми ‘мабуть’; на прикладі конкуренції ‘мабуть/навєрно’ розглянуто причини, що сприяють затриманню в сучасному розмовному мовленні чужих елементів.

Біографії авторів

Людмила Дика, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна).

dykalv@ukma.edu.ua

Марія Шведова, Єнський університет

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник в Єнському університеті (Німеччина)

corpus.textiv@gmail.com

Посилання

 1. Atlas ukrainskoi movy. (1984). T. 1. Polissia, Serednia Naddniprianshchyna i sumizhni zemli. Naukova dumka [in Ukrainian].
 2. Atlas ukrainskoi movy. (1988). T. 2. Volyn, Naddnistrianshchyna, Zakarpattia i sumizhni zemli. Naukova dumka [in Ukrainian].
 3. Beznosa, A. (2009). Movni indykatory vyrazhennia modalnosti vvichlyvosti. Naukovi zapysky. Filolohichni nauky (movoznavstvo), 81 (3), 206–210 [in Ukrainian].
 4. Bidnoshyia, Yu. I., & Dyka, L. V. (Uklad.). (2003). Hovirka sela Masheve Chornobylskoho raionu (T. 1). Dovira [in Ukrainian].
 5. Bileckyi-Nosenko, P. P. (1966). Slovnyk ukrainskoi movy. Naukova dumka [in Ukrainian].
 6. Bulakhovskyi, L. A. (1977). Istorychnyi komentarii do ukrainskoi literaturnoi movy. U Vybrani praci. T. 2. Ukrainska mova. Naukova dumka [in Ukrainian].
 7. Certelev, N. A. (1819). Opyt sobraniia stapinnych malorossiiskich pesen. V tipografii Karla Kraiia [in Russian].
 8. Chykalenko, Je. (1955). Spohady. Ukrainska vilna akademiia nauk u SSHA [in Ukrainian].
 9. Dyka, L., & Shvedova, M. (2022). Istoriia i normatyvnyi status pryimennyka/prefiksa od v ukrainskii movi novoho chasu. Slavia Orientalis, LXXI (4), 797–818. https://doi.org/10.24425/slo.2022.143220 [in Ukrainian].
 10. Dziubyshyna-Melnyk, N. Ya. (2010). Surzhyk i surzhykizmy: stylistychni resursy. Naukovi zapysky NaUKMA. Filolohichni nauky, 111, 16–20 [in Ukrainian].
 11. Enciklopedicheskii slovar. T. 12. Zemper–Imidokisloty. (1894). Tipo-Litografija I. A. Efrona [in Russian].
 12. Etymolohichnii slovnyk ukrainskoi movy. (1989). T. 3. Kora–M. Naukova dumka [in Ukrainian].
 13. Heneralnyi rehionalno anotovanyi korpus ukrainskoi movy (HRAK). (2017–2023). Shvedova, M., fonValdenfels, R., Jaryhin, S., Rysin, A., Starko, V., & Nikolajenko, T. Kyiv, Lviv, Jena. http://uacorpus.org [in Ukrainian].
 14. Hlujovceva, K. D., Liesnova, V. V., & Nikolaienko, I. O. (2011). Ukrainski skhidnoslobozhanski hovirky: suchasni dialektni teksty. DZ “LNU imeni Tarasa Shevchenka” [in Ukrainian].
 15. Hofeneder, F. (2010). Radianska movna polityka v Ukraini: pereklady tvoriv Lenina ukrainskoiu 1930-kh ta 1950-kh rr. Dyvoslovo, 4 (637), 37–47 [in Ukrainian].
 16. Holovashchuk, S. I. (Ed.). (1969). Russko-ukrainskii slovar. T. 1. A–M. Naukova dumka [in Ukrainian, in Russian].
 17. Holovashchuk, S. I., Korobchinskaia, L. A., & Pilinskii, N. N. (Red.). (1969a). Russko-ukrainskii slovar. T. 2. N–Priiat. Naukova dumka [in Ukrainian, in Russian].
 18. Holovashchuk, S. I., Korobchinskaia, L. A., & Pilinskii, N. N. (Red.). (1969b). Russko-ukrainskii slovar. T. 3. Pro–Ya. Naukova dumka [in Ukrainian, in Russian].
 19. Hrinchenko, B. (Ed.). (1908). Slovar ukrainskoi movy. Kyiv [in Ukrainian].
 20. Kieraś, W., Kobyliński, Ł., Komosińska, D., Nitoń, B., Rudolf, M., Shvedova, M., & Zwierzchowska, A. (2023). PAVUK: Polskyi avtomatychnyi vebkorpus ukrainskoi movy. IPI PAN. https://pawuk.ipipan.waw.pl/overview.
 21. Kostusiak, N. (2014). Typolohiia rechen iz modalnymy syntaksemamy (na materiali tvoriv T. Shevchenka). Volyn filolohichna: tekst i kontekst, 18, 276–286 [in Ukrainian].
 22. Kostusiak, N. M. (2020). Vyslovlennia virohidnoi modalnosti v suchasnomu politychnomu dyskursi: ranzhuvannia ta osoblyvosti vyrazhennja. Volyn filolohichna: tekst i kontekst, 29, 20–32 [in Ukrainian].
 23. Krymskyi, A., & Jefremov, S. (1924). Rosiisko-ukrainskyi akademichnyj slovnyk. https://r2u.org.ua/ [in Ukrainian, in Russian].
 24. Kulish, P. (2015). Zapiski o Yuzhnoi Rusi. U P. Kulish, Povne zibrannia tvoriv. T. 3. Naukovi pratsi. Publitsystyka (s. 5–214). Krytyka.
 25. Malorossiiskiia pesni, izdannyia M. Maksymovichem. (1827). V Typografii Avhusta Semena pri Imperatorskoi Mediko-Khirurh. Akademii.
 26. NeprOSTi lysty. https://www.facebook.com/people/НепрOSTі-листи/100063583959661.
 27. Nimchuk, V. V. (1966). Pershyi velykyi slovnyk ukrainskoi movy Pavla Bileckoho-Nosenka. U P. Bileckyi-Nosenko, Slovnyk ukrainskoi movy (s. 5–37). Naukova dumka [in Ukrainian].
 28. Palinska, O., & Hentshel, G. (2022). Gerd Hentshel: Regionalnye osobennosti ispolzovanija ukrainsko-russkoi smeshannoi rechi (surzhika) i vliianie dialektov: pristavki i predlogi vid/ot. LingVaria, 17 (2(34)), 229–253. https://doi.org/10.12797/lv.17.2022.34.15 [in Russian].
 29. Pavlovskij, A. (1818). Grammatika malorossijskago narechija. Sanktpeterburg .
 30. Piskunov, F. M. (1882). Slovar zhyvaho narodnaho, pismennaho i aktovaho yazyka russkikh yuzhan Rossiiskoi i Avstro-Venherskoi imperii. Tipografiia E. Ya. Fedorova.
 31. Programma dlia ukazaniia osobennostei mestnych narodnych govorov v Yuzhnoi Rossii, po punktam kotoroi zapisany pomeschaemye nizhe materialy. (1877). U Trudy etnografichesko-statisticheskoi ekspedicii v zapadno-russkii krai. Materialy i izsledovaniia, sobrannye d. chl. P. P. Chubinskim (T. 7, s. 527–600). Peterburg.
 32. Rudnyckyi, Ya. (1982). Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy. (T. 2). Ottava [in Ukrainian].
 33. Sevelov, Ju. (2008). Ukrainska mova v pershii polovyni dvadciatoho stolittia (1900–1941): stan i status. U Jurij Sevelov, Vybrani pratsi. Kn. I. Movoznavstvo (s. 26–279). Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia” [in Ukrainian].
 34. Shevelov, Yu. (2012). Narys suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy ta inshi linhvistychni studii (1947–1953). Tempora [in Ukrainian].
 35. Shvedova, M. The General Regionally Annotated Corpus of Ukrainian (GRAC, uacorpus.org): Architecture and Functionality. CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference. Lviv, Ukraine, April 23–24, 2020. Pp. 489–506. http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper36.pdf.
 36. Shvedova, M., & von Waldenfels, R. Regional Annotation within GRAC, a Large Reference Corpus of Ukrainian: Issues and Challenges. CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference. Kharkiv, Ukraine, April 22–23, 2021. Pp. 32–45. http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper4.pdf.
 37. Shynkaruk, V. (2011). Katehoriia modalnosti zi znachennjam vpevnenosti — nevpevnosti. Naukovi zapysky. Filolohichni nauky (movoznavstvo), 96 (2), 3–7 [in Ukrainian].
 38. Slovar malorossiiskich slov, soderzhashchishsia v Eneide, s russkim perevodom. (1842). U Virgilieva Eneida, na malorossiiskii yazyk perelozhennaia (s. 1–32). V universitetskoj tipografii.
 39. Slovnyk movy Shevchenka (T. 1). (1964). Naukova dumka [in Ukrainian].
 40. Slovnyk synonimiv ukrainskoi movy. (T. 1). (2001). Naukova dumka [in Ukrainian].
 41. Slovnyk ukrainskoi movy. T. 4. I–M. (1973). Naukova dumka [in Ukrainian].
 42. STERNENKO. (2023, 12 chervnia). ZSU zvilnyly pershi sela na pivdni. Rosiiany ne viriat u realnist [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=cc8ek8nuSsw.
 43. Umanec, M., & Spilka, A. (1893). Slovar rosiisko-ukrainskyi. Lviv [in Ukrainian, in Russian].
 44. Ushakov, D. N. (Red.). (1938). Tolkovyi slovar russkogo yazyka. T. 2. L–Ojalovet. Gosudarstvennoe izdatelstvo inostrannych i nacionalnich slovarei [in Russian].
 45. Voicehovich, I (1825). Sobranіe slov Malorossіiskago narechіia. V Trudy obshchestva liubitelei rossіiskoi slovesnosti pri Imperatorskom Moskovskom Universitete. T. 3. Sochinenіia v proze i stihah (s. 284–326). V Universitetskoi Tipografіi.
 46. Zavodja, A. Korpus lystiv ukrainciv z Nimechchyny 1942–1943 rr.: dosvid lematyzacii nestandartnyx tekstiv. In press [in Ukrainian].
 47. Zhelekhovskyi, Ye., & Nedilskyi, S. (1886). Malorusko-nimeckyi slovar. T. 1. A–O. Lviv.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-31

Як цитувати

Дика, Л., & Шведова, М. (2023). Синонімія в українській мові і проблеми суржику (на прикладі синонімійного ряду зі значенням ‘мабуть’). Мова: класичне - модерне - постмодерне, (9), 50–71. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2023.9.50-71