Репрезентація формальної структури прислівникових еквівалентів слова прийменниково-відмінковими формами

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2022.8.123-142

Ключові слова:

еквіваленти слова, прислівникові еквіваленти слова, прислівник, аналітичний прислівник, прийменниково-відмінкова форма, адвербіалізація, ступені адвербіалізації прийменниково-відмінкової форми

Анотація

У статті розглянуто прийменниково-відмінкову форму та ступені її адвербіалізації як граматичне явище сучасної системи української мови з проєкцією на прислівникові еквіваленти слова. Проаналізовані мовні факти дають змогу припустити, що в межах прийменникового ступеня адвербіалізації прийменниково-відмінкової форми варто виокремлювати допоміжний, невласне-прийменниковий, ступінь адвербіалізації. Зроблено висновок, що саме прийменниково-відмінкові форми невласне-прийменникового ступеня адвербіалізації становлять формальну структуру прислівникових еквівалентів слова.

Біографія автора

Юлія Суховець, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Юлія Суховець – аспірантка кафедри загального і слов’янського мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна)

yuliia.sukhovets@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Antonova, O. O. (2017). Osoblyvosti struktury trykomponentnykh pryimennykovykh ekvivalentiv slova polskoi movy u zistavlenni z ukrainskoiu [The Peculiarities of Structure of Prepositional Word Equivalents of the Polish and Ukrainian Languages]. Magisterium. Movoznavchi studii [Magisterium. Linguistic studies], 66, 16–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11605 [in Ukrainian].
 2. Babych, N. D. (2007). Problema frazeolohichnosti konstruktsii “sluzhbove slovo + povnoznachne” u slov’ianskykh movakh [The Problem of Phraseological Constructions “Syntactic Word + Independent”]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu im. V. I. Vernadskoho (Filolohiia) [Scientific Notes of V. I. Vernadsky Taurida National University (Philology)], 20 (59) (6), 8–14 [in Ukrainian].
 3. Balaban, H. S. (2007). Dynamichni protsesy v pryimennykovii systemi suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [ Dynamical Processes in the Preposition System of Modern Ukrainian Literary language] [Extended abstract of Candidate’s thesis, Institute for the Ukrainian Language of The National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv] [in Ukrainian].
 4. Bozhko, Yu. O. (2002). Pryimennykovo-vidminkova model ukrainskykh frazeolohizmiv [Prepositional-Case Model of Ukrainian Phraseological Units] [Extended abstract of Candidate’s thesis, H. S. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical University, Kharkiv]. https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1676 [in Ukrainian].
 5. Buhakov, O. V. (2006). Funktsionuvannia pryimennykiv v ukrainskomu teksti: morfolohichnyi ta semantyko-syntaksychnyi aspekty [Functioning of Prepositions in the Ukrainian Text: Morphological and Semantic-Syntactic Aspects] [Extended abstract of Candidate’s thesis, O. O. Potebnia Institute of Linguistics of The National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv] [in Ukrainian].
 6. Butko, L. V. (2008). Nepovnoznachni leksychni kompleksy ukrainskoi movy (strukturno-semantychnyi i funktsionalno-stylistychnyi aspekty) [Non-Full Sense Lexical Complexes in Ukrainian (Structural-Semantic and Functional-Stylistic Aspects)] [Extended abstract of Candidate’s thesis, Volodymyr Vynnychenko Kirovohrad State Pedagogical University, Kirovohrad] [in Ukrainian].
 7. Dolhov, A. A. (2020). Do pytannia doslidzhennia pryimennykovykh ekvivalentiv [To the Question of the Study of Prepositional Equivalents]. In Aktualni problemy mizhkulturnoi komunikatsii, perekladu ta porivnialnykh studii [Actual Problems of Intercultural Communication, Translation and Comparative Studies] (pp. 64–67). MDU. http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2020/mizhkulturna_komunykacija-2020.pdf [in Ukrainian].
 8. Fenko, M. Ya. (2009). Funktsionalno-katehoriini parametry prykmetnyka ta pryslivnyka v semantykosyntaksychnii strukturi rechennia [ Functional-Categorial Parameters of the Adjective and the Adverb in Semantic-Syntactic Sentence Structure] [Extended abstract of Candidate’s thesis, Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk] [in Ukrainian].
 9. Habai, A. Yu. (2010). Syntaksychna pryslivnykova transpozytsiia vidminkovykh i pryimennykovo-vidminkovykh form [Syntactic Adverbial Transposition of Case and Preposition-Case Forms] [Extended abstract of Candidate’s thesis, Institute for the Ukrainian Language of The National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv] [in Ukrainian].
 10. Khorovets, V. Ye. (2020). Dvokomponentni pryimennykovi ekvivalenty z kauzalnoiu semantykoiu pryimennykovo-imennykovoho pokhodzhennia v ukrainskii movi: syntahmatychni osoblyvosti [Two-Component Prepositional Equivalents with Causal Semantics of Prepositional-Noun Origin in the Ukrainian Language: Syntagmatic Features]. In Aktualni problemy mizhkulturnoi komunikatsii, perekladu ta porivnialnykh studii [ Actual Problems of Intercultural Communication, Translation and Comparative Studies] (pp. 25–28). MDU. rom http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2020/mizhkulturna_komunykacija-2020.pdf [in Ukrainian].
 11. Kolomyitseva, V. (2003). Pro klasyfikatsiini oznaky pryimennykovo-imennykovoi lokatyvnoi syntaksemy v ukrainskii movi [On the Classification Features of the Prepositional-Noun Locative Syntaxeme in the Ukrainian Language]. Ukrainske movoznavstvo [Ukrainian Linguistics], 26, 86–91. http://ukr.movoznavstvo.knu.ua/archive/ [in Ukrainian].
 12. Kononenko, V. I. (Ed.). (2010). Predykat u strukturi rechennia [Predicate in the Structure of the Sentence]. Vydavnytstvo Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka. https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9083 [in Ukrainian].
 13. Kostusiak, N. M. (2014). Syntaksychna prykmetnykova transpozytsiia pryimennykovo-vidminkovykh form imennykiv [Syntactic Adjectival Transposition of Prepositional-Case Forms of Nouns]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia” (Filolohichni nauky) [Scientific Proceedings of Ostroh Academy National University (Philological Science)], 44, 141–145. https://www.academia.edu/43149596/Костусяк_Н_М_Синтаксична_прикметникова_транспозиція_прийменниково_відмінкових_форм_іменників [in Ukrainian].
 14. Kovalenko, R. O. (1988). Vidmezhuvannia synonimii pryimennykovo-vidminkovykh konstruktsii vid podibnykh movnykh yavyshch [Delineation of Synonymy of Prepositional-Case Constructions from Similar Linguistic Phenomena]. Ukrainske movoznavstvo [Ukrainian Linguistics], 15, 62–68. http://ukr.movoznavstvo.knu.ua/archive/ [in Ukrainian].
 15. Kushch, N. V. (2009). Pryimennykova ekvivalentnist v ukrainskii hramatytsi: struktura, semantyka, funktsii [ The Prepositional Equivalence in the Ukrainian Grammar. Its Structure, Semantics, Functions] [Extended abstract of Candidate’s thesis, Donetsk National University, Donetsk] [in Ukrainian].
 16. Luchyk, A. (2001b). Pryntsypy modeliuvannia formy vyrazhennia pryslivnykovykh ekvivalentiv slova [Principles of Modeling the Form of Expression of Adverbial Equivalents of the Word]. Naukovi zapysky KDPU. Filolohichni nauky (movoznavstvo) [Scientific Notes of KSPU. Philological Sciences (Linguistics)], 35, 12–19. https://www.cuspu.edu.ua/download/nauk_zapiski/2001_vipusk_35_zamovlennya_2146.pdf [in Ukrainian].
 17. Luchyk, A. (2009). Pryslivnykovi ekvivalenty slova v ukrainskiі movi [Adverbial Equivalents in the Ukrainian Language]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [in Ukrainian].
 18. Luchyk, A. A. (2001a). Ekvivalenty slova v ukrainskii i rosiiskii movakh [ Word Equivalents in the Ukrainian and Russian languages] [Doctor’s thesis, Ukrainian Lingua-Information Fund of The National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv] [in Ukrainian].
 19. Luchyk, A. A. (2006). Hramatychna omonimiia u systemi vyhukovykh ekvivalentiv slova [Grammatical Homonymy in the System of Interjectional Equivalents of the Word]. Slov’ianskyi visnyk (Filolohichni nauky) [Slavic Herald (Philological Sciences)], 6, 168–172. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1537 [in Ukrainian].
 20. Luchyk, A. A., & Skrynyk, H. V. (2007). Ekvivalenty slova z komponentom “shcho” v ukrainskii movi [Equivalents of the Word with the Component “What” in the Ukrainian Language]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Filolohichni nauky) [ Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National Pedagogical University (Philological Sciences)], 20 (2), 108–116. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1514 [in Ukrainian].
 21. Melnyk, K. O. (2013). Ekvivalenty slova ukrainskoi movy: stan i status [Equivalents of a Word in Ukrainian: State and Status]. Magisterium. Movoznavchi studii [Magisterium. Linguistic studies], 50, 59–64. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_mov_2013_50_15 [in Ukrainian].
 22. Nalyvaiko, Yu. Yu. (2007). Synkretyzm u systemi chleniv rechennia [Syncretism in the Parts of Sentence System] [Extended abstract of Candidate’s thesis, Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk] [in Ukrainian].
 23. Osadcha, A. D. (2020). Ekvivalenty slova, spivvidnosni z pryimennykamy, yak odynytsi promizhnykh rivniv movnoi systemy [Equivalents of the Word Correlative with Prepositions as Units of Intermediate Levels of the Language System]. In Aktualni problemy mizhkulturnoi komunikatsii, perekladu ta porivnialnykh studii [Actual Problems of Intercultural Communication, Translation and Comparative Studies] (pp. 248–251). MDU. http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2020/mizhkulturna_komunykacija-2020.pdf [in Ukrainian].
 24. Overchenko, L. (2001). Status ekvivalentiv slova u systemakh ukrainskoi ta anhliiskoi mov [The Status of Word Equivalents in the Ukrainian and English Language Systems]. Naukovi zapysky KDPU. Filolohichni nauky (movoznavstvo) [ Scientific Notes of KSPU. Philological Sciences (Linguistics)], 35, 177–185. https://www.cuspu.edu.ua/download/nauk_zapiski/2001_vipusk_35_zamovlennya_2146.pdf [in Ukrainian].
 25. Posobchuk, O. (2014). Dvokomponentni pryimennykovi ekvivalenty slova pryimennykovo-imennykovoho pokhodzhennia v ukrainskii, nimetskii ta ispanskii movakh [Two-Component Prepositional Equivalents of the Word of Prepositional-Noun Origin in Ukrainian, German and Spanish Languages]. Teoretychna i dydaktychna filolohiia [Theoretical and Didactic Philology], 18, 235–240. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2014_18_51 [in Ukrainian].
 26. Posobchuk, O. O. (2013). Zistavnyi analiz pryimennykovykh ekvivalentiv slova ukrainskoi ta nimetskoi mov [Comparative Analysis of the Prepositional Equivalents of the Word in the Ukrainian and German Languages]. Naukovi zapysky [Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia] (Filolohichni nauky) [Research Notes [of Nizhyn Mykola Gogol State University] (Philological Sciences)], 4, 278–283. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_4_56 [in Ukrainian].
 27. Pradid, Yu. F. (2012). Sposoby tlumachennia znachennia pryslivnykovykh frazeolohizmiv [Ways of Interpreting the Meaning of Adverbial Phraseological Units]. In Krytyka u slov’ianskii leksykohrafii. Palamarchuku Leonidu Sydorovychu [Criticism in Slavic lexicography. For Palamarchuk Leonid Sydorovych] (pp. 204–210). KMM [in Ukrainian].
 28. Rogozhnikova, R. P. (1977). Ob e’kvivalentax slova v russkom yazyke [About the Equivalents of the Word in the Russian Language]. Voprosy yazykoznaniya [ Topics in the Study of Language], 5, 110–116. https://vja.ruslang.ru/ru/archive [in Russian].
 29. Rogozhnikova, R. P. (1991). Slovar’ e’kvivalentov slova: narechnye, sluzhebnye, modal’nye edinstva [Dictionary of Word Equivalents: Adverbial, Auxiliary, and Modal Units]. Russkij yazyk [in Russian].
 30. Rogozhnikova, R. P. (2003). Tolkovyj slovar’ sochetanij, e’kvivalentnyx slovu: okolo 1500 ustojchivyx sochetanij russkogo yazyka [ Explanatory Dictionary of Combinations Equivalent to a Word: About 1500 Stable Combinations of the Russian Language]. Astrel’, & AST [in Russian].
 31. Romaniuk, S. (2004). Funktsionuvannia pryimennykovo-vidminkovykh form zi znachenniam chasu v semantyko-syntaksychnii strukturi rechennia [Functioning of Prepositional-Case Forms with the Meaning of Time in the Semantic-Syntactic Structure of the Sentence]. Ukrainske movoznavstvo [Ukrainian Linguistics], 30, 166–169. http://ukr.movoznavstvo.knu.ua/archive/ [in Ukrainian].
 32. Soliuk, L. (2018). Pryimennykovo-substantyvnyi kompleks u funktsii predykatyva (na materiali ukrainskoi ta nimetskoi mov) [Prepositional-Substantive Component in Predicative Function (Based on Ukrainian and German Languages)]. Studia Ucrainica Varsoviensia, 6, 285–293. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=648953 [in Ukrainian].
 33. Sukhovets, Yu. (2021). Modeliuvannia yak efektyvnyi sposib piznannia formalno-strukturnoi orhanizatsii pryslivnykovykh ekvivalentiv slova [Modeling as an Effective Way of Learning the Formal-Structural Organization of Adverbial Equivalents of the Word]. In Aktualni pytannia suchasnoi linhvistyky [Current Issues of Modern Linguistics] (pp. 92–97). NaUKMA. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20610 [in Ukrainian].
 34. Vykhovanets, I. R. (1980). Pryimennykova systema ukrainskoi movy [The Prepositional System of the Ukrainian Language]. Naukova dumka [in Ukrainian].
 35. Vykhovanets, I. R. (1988). Chastyny movy v semantyko-hramatychnomu aspekti [Parts of Speech in the Semantic and Grammatical Aspect]. Naukova dumka [in Ukrainian]. Vykhovanets, I., & Horodenska, K. (2004). Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy [ Theoretical morphology of the Ukrainian language]. Universytetske vydavnytstvo “Pulsary” [in Ukrainian].
 36. Yusupova, A. I. (2020). Strukturni osoblyvosti pryimennykovykh ekvivalentiv v anhliiskii ta ukrainskii movakh [Structural Features of Prepositional Equivalents in English and Ukrainian Languages]. In Aktualni problemy mizhkulturnoi komunikatsii, perekladu ta porivnialnykh studii [Actual Problems of Intercultural Communication, Translation and Comparative Studies] (pp. 258–262). MDU. http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2020/mizhkulturna_komunykacija-2020.pdf [in Ukrainian].
 37. Zagnitko, A. (2007). Pryimennyky u strukturi tekstu: pervynni i vtorynni vyiavy [Prepositions in the Text Structure: Primary and Secondary Manifestations]. Linhvistychni studii [Linguistic Studies], 15, 120–131 [in Ukrainian].
 38. Zagnitko, A. (2021). Pryimennykovo-prostorova semantyka v suchasnykh interpretatsiiakh: hramatychnyi i leksykohrafichnyi vymiry [Prepositional and Spatial Semantics in Modern Interpretations: Grammatical and Lexicographic Dimensions]. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku, 100, 169–186 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2021.100.12
 39. Zubets, N. O. (1997). Minimalni idiomy v ukrainskii movi [ Minimal Idioms in the Ukrainian Language] [Extended abstract of Candidate’s thesis, Dnipropetrovsk State University, Dnipropetrovsk]. http://www.library.lviv.ua/fondy/ICZ/PDF_AREF/PDF_AREF_clip_1997/aref38342.pdf [in Ukrainian].
 40. Zvonska, L. (2004). Pryimennykovo-vidminkovi konstruktsii na poznachennia chasu v klasychnykh movakh [Prepositional-Case Constructions for Marking Time in Classical Languages]. Ukrainske movoznavstvo [ Ukrainian Linguistics], 31, 37–42. http://ukr.movoznavstvo.knu.ua/archive/[in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-24

Як цитувати

Суховець, Ю. (2022). Репрезентація формальної структури прислівникових еквівалентів слова прийменниково-відмінковими формами. Мова: класичне - модерне - постмодерне, (8), 123–142. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2022.8.123-142

Номер

Розділ

Функцçйна граматика