Структурно-словотвірні особливості мікротопонімів Донеччини

Автор(и)

  • Liubomyr Sehin кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1966-0773

DOI:

https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.143-162

Ключові слова:

мікротопонім, прості, складні, складені оніми, прийменникові сполуки, модель, іменник, прикметник

Анотація

У статті проаналізовано структурно-словотвірні особливості про- стих, двослівних, прийменникових та багатокомпонентних мікротопоні- мів Донеччини. З’ясовано, що прості оніми зазвичай утворені лексико-се- мантичним способом. Мікротопоніми, утворені морфологічним способом, представлені переважно суфіксальними дериватами. Серед складених двослівних конструкцій найбільше виявлено двочленних найменувань, атрибутом у яких найчастіше є прикметник.

Біографія автора

Liubomyr Sehin, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»

l.sehin@ukma.edu.ua

Посилання

Banoi, V. (2019). Osoblyvosti funktsionuvannia zakarpatskykh mikrotoponimiv, utvorenykh shliakhom substantyvatsii [The features of functioning of Transcarpathian microtoponyms formed by nominalization]. In Aktualni pytannia humanitarnykh nauk: mizhvuz. zb. nauk. prats molodykh vchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu Ivana Franka [Topical Issues of the humanities: interuniversity collection of scholar works of young scientists of Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University] (Vol. 24 (T. 1), pp. 43–49). Drohobych: Vydavnychyi dim “Helvetyka” [in Ukrainian].

Buchko, D. H. (1992). Oikonimiia Pokuttia [Oikonyms of Pokuttia]. (Extended abstract of Disserta- tion). Chernivtsi, Ukraine [in Ukrainian].

Buchko, D. H. (2005). Anoikonimy sil davnoho Liubachivskoho povitu [Anoikonym of villages of ancient Lyubachiv District]. In M. Łesiow, & M. Olejnik (Eds.), Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych (pp. 17–23). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodwskiej [in Ukrainian].

Cherniakhivska, Ye. M. (1962). Pytannia slovotvorchoi struktury toponimichnykh nazv Lvivshchyny [Questions of word-formative structure of toponymic names in Lviv region]. In Pytannia topon- imiky ta onomastyky [Topics of toponymy and onomastics] (рр. 101–108). Kyiv [in Ukrainian].

Karpenko, Yu. O. (1970). Toponymy y heohrafycheskyie termyny (voprosy vzaymosviazy) [Toponyms and geographical terms (relationship issues)]. In Mestnyie heohrafycheskyie terminy: voprosy heohrafii [Local geographic terms: Geographical Issues] (No. 81, pp. 36–45). Moskva: Mysl [in Russian].

Karpenko, Yu. O. (1973). Toponimiia Bukovyny [Toponymy of Bukovyna]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Karpenko, Yu. O. (1992). Synkhronichna sutnist leksyko-semantychnoho sposobu slovotvoru [Synchronous essence of lexical-semantic way of word formation]. Movoznavstvo [Linguistics], 4, 3–10 [in Ukrainian].

Kotovych, V. (2005). Peremyshlianshchyna u svitli heohrafichnykh nazv [Peremyshliany Raion in the light of geographical names]. In Tradytsiine i nove u vyvchenni vlasnykh imen: tezy dop. Mizhnar. onomastychnoi konf. (Donetsk – Horlivka – Sviatohirsk, 13–16 zhovtnia 2005 r.) [Traditional and new in the study of proper names: abstracts of reports of the International Onomastic Conference] (pp. 93–97). Donetsk [in Ukrainian].

Kovalyk, I. I. (2008). Pro onomatyzatsiiu, transonomatyzatsiiu i denomatyzatsiiu [On onomatization, transonomatization and denomatization]. In Z. Terlak (Ed.), Pytannia ukrainskoho i slovianskoho movoznavstva. Vybrani pratsi [Issues of Ukrainian and Slavic linguistics. Selected works] (Vol. 2, pp. 280–282). Lviv, Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Lisniak, N. I. (2004). Mikrotoponimiia Zakhidnoho Podillia [Microtoponymy of Western Podillia]. (Extended abstract of Dissertation). Lviv, Ukraine [in Ukrainian].

Luchyk, V. V. (2007). Pozamovni chynnyky y katehorii oikonimnoi nominatsii [Extralinguistic factors and categories of oikonymic nomination]. In V. P. Shulhach et al. (Eds.), Studii z onomastyky ta etymolohii [Onomastics and etymology studies] (pp. 193–201). Kyiv [in Ukrainian].

Lukash, H. P. (2006). Onomastychna metafora y konotatyvnyi onim: spilne ta vidminne [Onomastic metaphor and connotative onym: common and different]. In R. M. Kozlova (Ed.), Aktualnye voprosy slavianskoi onomastyky: mater. III Mezhdunar. nauch. konf. «Slavianskaia onomastyka v arealnom, etymolohycheskom y khronolohycheskom aspektak» (6–7 oktiabria 2006 h.) [Current issues of Slavic onomastics: materials of III International scientific conference “Slavic onomastics in areal, etymological and chronological aspects”] (pp. 171–178). Homel: HHU im. Skoryny [in Ukrainian].

Luzhetska, O. (2012). Mikrotoponimy skladenoi struktury Berezhanshchyny ta Pidhaiechchyny [Microtoponyms of the complex structure of Berezan and Pidhaiech regions]. In Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri [The native word in the ethnocultural dimension] (pp. 181–188). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2012_2012_25 [in Ukrainian].

Lysenko, A. (2009). Pervynni oikonimy Poltavskoi oblasti [Primary oikonyms of Poltava Oblast]. Linhvistychni studii [Linguistic studies], 18, 212–216 [in Ukrainian].

Mykhalchuk, O. I. (1998). Mikrotoponimiia Pidhiria [Microtoponymy Pidhiria]. (Extended abstract of Dissertation). Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Otin, Ye. S. (1992). Shcho take toponimika (vstupna lektsiia do spetskursu z linhvistychnoho kraieznavstva) [What is toponymy (introductory lecture to a special course in linguistic regional study)]. In V. D. Poznanska et al. (Ed.), Struktura i funktsii onomastychnykh odynyts [The structure and functions of onomastic units: a collection of scholar papers] (pp. 4–23). Donetsk: DonDU [in Russian].

Otyn, E. S. (2014). Proiskhozhdenyie heohrafycheskikh nazvanii Donbassa [The origin of the geographical names of Donbass]. Donetsk: Yuho-Vostok [in Russian].

Podolskaia, N. V. (1983). Tipovyie vostochnoslavianskyie topoosnovy: slovoobrazovatelnyi analiz [Typical East Slavic topostems: word-formative analysis]. Moskva: Nauka [in Russian].

Poliarush, T. (2003). Struktura i funktsionuvannia skladenykh nazv u riznykh klasakh toponimiv [Structure and functioning of compound names in different classes of toponyms]. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Movoznavstvo [Proceedings of Ternopil State Pedagogical University. Series: Linguistics], 1, 138–142 [in Ukrainian].

Prots, O. I. (2011). Mikrotoponimiia pivnochi Lvivskoi oblasti [Microtoponymy of Northern Lviv Oblast]. (Extended abstract of Dissertation). Lviv, Ukraine [in Ukrainian].

Sehin, L. V. (2020). Strukturno-slovotvirni osoblyvosti mikrotoponimiv mista Sloviansk [Structural and word-forming features of microtoponyms of Sloviansk]. Naukovyi visnyk Drohobytskoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia: “Filolohichni nauky” (movoznavstvo) [Scientific Bulletin of Ivan Franko Drohobych Pedagogical University. Series: “Philological Sciences” (linguistics)], 13, 160–164 [in Ukrainian].

Sokil, N. (2008). Mikrotoponimiia Skolivshchyny [Microtoponymy of Skole region]. Lviv: Afisha [in Ukrainian].

Sokil-Klepar, N. (2015). Zemlerobska leksyka yak skladova karpatskykh mikrotoponimiv [Agricultural vocabulary as a component of Carpathian microtoponyms]. Narodoznavchi zoshyty [Ethnographic notebooks], 3, 660–667 [in Ukrainian].

Sorotska, M. (2011). Strukturni osoblyvosti mikrotoponimiv pryimennykovoi ta skladenoi struktury Pivnichnoi Ternopilshchyny [Structural features of microtoponyms of prepositional and compound structure of Northern Ternopil region]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedaho- hichnoho universytetu. Seriia: Movoznavstvo [Proceedings of Ternopil National Pedagogical University. Series: Linguistics], 2, 191–201 [in Ukrainian].

Torchynska, N. (2014). Mikrotoponimy sela Solobkivtsi Yarmolynetskoho raionu Khmelnytskoi oblasti [Microtoponymy of the village Solobkivtsi (Iarmolynetsii District Khmelnytskii Oblast)]. Re- trieved from http://elar.khnu.km.ua [in Ukrainian].

Tsiluiko, K. K. (1957). Toponimiia Pokrovskoho raionu Dnipropetrovskoho raionu [Toponymy of Pokrovskii District of Dnipropetrovsk District]. Movoznavstvo. Naukovi zapysky [Linguistics. Proceedings], XIV, 62–90 [in Ukrainian].

Yanitska, N. R. (2009). Mikrotoponimy tsentralnykh ta skhidnykh raioniv Lvivshchyny motyvovani nazvamy koloriv [Microtoponyms of the Central and Eastern Districts of Lviv region, motivated by the names of colors]. Lohos onomastyky [Logos of onomastics], 1, 42–47 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24

Як цитувати

Sehin, L. (2021). Структурно-словотвірні особливості мікротопонімів Донеччини. Мова: класичне - модерне - постмодерне, (7), 143–162. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.143-162