Заголовок як конструктивний елемент сонетного тексту

Автор(и)

  • Anatolii Moisiienko доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського національного уні- верситету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7856-2746

DOI:

https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.22-34

Ключові слова:

заголовок, текст, сонетний жанр, структура, семантика

Анотація

У статті на матеріалі українських сонетних текстів проаналізовано структурно-граматичні і змістові характеристики заголовків, їхню семантико-функціональну роль у цілісній організації поетичного твору.

Посилання

Adorno, T. (1992). Titles. Notes to Literature (2 vols., Vol. 2). New York: Columbia University Press.

Boieva, E. (2001). Funktsii zaholovka v symvolistskomu dramatychnomu prostori Oleksandra Olesia [Functions of the title in the symbolistic dramatic space of Oleksandr Oles]. Literatura. Folklor. Problemy poetyky [Literature. Folklore. Problems of Poetics], 8, 264–274 [in Ukrainian].

Boieva, E. (2005). Zaholovky u tvorchii spadshchyni Hryhoriia Skovorody (strukturno-semantychnyi aspekt) [Titles in the artistic legacy of Hryhorii Skovoroda]. Zapysky z onomastyky [Notes on the name-study], 9, 3–10 [in Ukrainian].

Chamata, N. (1987). Zaholovok u poezii Shevchenka [Title in Shevchenko’s poetry]. Rad. literaturo-znavstvo [Soviet Literary studies], 7, 40–53 [in Ukrainian].

Cheletska, M. (2005). Pryntsypy formuvannia zaholovkovoi terminolohichnoi paradyhmy u suchasnomu literaturoznavstvi [Principles of formation of title terminology paradigm in modern literary studies]. Visnyk Zhytomyrskoho derzh. un-tu im. Ivana Franka. Seriia “Filolohichni nauky” [Herald of Zhytomyr state Ivan Franko University. Series “Philology Sciences”], 22, 200–203 [in Ukrainian].

Cheletska, M. (2007). Nomenosfera poezii Ivana Franka (poetyka zaholovkiv, prysviat, epihrafiv) [Name-sphere of Ivan Franko poetry (poetics of titles, dedications, epigraphs)]. Lviv: Lvivske viddilennia Instytutu literatury im. T. H. Shevchenka NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Chub, T. (2008). Zaglaviya-simvoly v poezii Sh. Bodlera i E. Verharna [Titles-symbols in poetry of Ch. Baudelaire and E. Verhaeren]. In Antologiya poetonimologicheskoj mysli [Anthology of poetonimologic thought] (Vol. 1, pp. 354–362). Doneck [in Russian].

Dzhandzhakova, E. (1979). O poetike zaglaviya [On Poetics of title]. In Lingvistika i poetika [Linguistics and poetics] (p. 207). Moskva: Nauka [in Russian].

Eko, U. (1989). Imya rozy [The Name of the rosе]. Moskva: Knizhnaya palata [in Russian].

Etkind, А. (1998). Revue des etudes slaves (Tome 70, Fascicule 3). Année.

Filat, T. (2011). Poetika zaglaviy prozyi I. Shmeleva (svoeobrazie semantiki i strukturyi) [Poetics of titles in the prose of I. Shmelev (peculiarities of semantics and structure)]. In Visnik Dnіpropetrovskogo un-tu ekonomiki ta prava im. Alfreda Nobelya: Seriya “Filologichni nauki” [Herald of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University of Economics and Law: Series “Philology sciences”], 111–116 [in Russian].

Fomenko, E. (2001). Zagolovok kak tematicheskaya dominanta rasskaza [Title as a thematic dominant of a short story]. Visnyk Zaporizkoho derzhavnoho un-tu. Filolohichni nauky [Herald of Zaporizhzhia state University. Philology sciences], 3, 146–150 [in Russian].

Genette, G. (1997). Paratexts. Thresholds of Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press.

Genette, G. (1999). Palimpsesty. Literatura drugiego stópnia. In Teoria literatury i metodologia badań literackich (s. 107–157). Warszawa: Wydział Polonistki UW.

Gerigk, H.-J. (2000). Titelträume. Eine Meditation über den literarischen Titel im Anschluß an Werner Bergengruen, Leo H. Hoek und Arnold Rothe. In Titel, Text, Kontext: Randbezirke des Textes: Festschrift für Arnold Rothe zum 65. Geburtstag (S. 21–28). Berlin: Galda & Wilch.

Grigor’ev, V. (1979). Poetika slova [Poetics of the word]. Moskva: Nauka [in Russian].

Hrytsiuk, L. (1988). Nominatyvna bahatoplanovist zmistovykh elementiv zaholovka [Nominative diversity of content elements in the title]. Movoznavstvo [Linguistics], 3, 63–65 [in Ukrainian].

Kachurovskyy, I. (2008). Korol’-sonet. Sonet, yoho istoriya y teoriya [The king-sonnet. Its history and theory]. In Generyka i arkhitektonika [Generics and architecture] (Vol. 2, pp. 130–150). Kyiv: Vydavnychyy dim “Kyievo-Mohylyans’ka akademiia” [in Ukrainian].

Korolova, V. (2014). Status zaholovka v movnomu prostori suchasnoi dramy [Status of title in the language space of modern drama]. Visnyk Dnipropetrovskoho un-tu. Seriia “Movoznavstvo” [Herald of the Dnipropetrovsk university. Series “Linguistics”], 11 (2), 59–65 [in Ukrainian].

Kovaliv, Yu. (Ed.). (2007). Literaturoznavcha entsyklopediia [Literary encyclopedia] (Vol. 2). Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].

Kozlov, S. (1979). K poetike zaglavij v russkoj literature pervoj poloviny ХIХ veka [To the poetics of titles in Russian literature in the first half of the 19th century]. In Voprosy zhanra i stilya v russkoj i zarubezhnoj literature [Problems of genre and style in Russian and foreign literature] (pp. 20–29). Moskva [in Russian].

Krzhizhanovskiy, S. (1931). Poetika zaglaviy [Poetics of Titles]. Moskva: Nikitinskie subbotniki [in Russian].

Lehkyi, M. (2002). Poetyka nazvy u prozi Ivana Franka [Poetics of title in prose of Ivan Franko]. In Tezy dopovidei XVI shchorichnoi konferentsii, prysviachenoi 145-richchiu vid Dnia narodzhennia Ivana Franka (17–19 zhovtnia 2001) [Abstracts of presentation papers of the ХVІ annual conference dedicated to the 145th anniversary of Ivan Franko’s birthday (17–19 October 2001)] (pp. 25–29). Lviv [in Ukrainian].

Levin, H. (1977). The title as a literary genre. The Modern Language Review, 72 (4), 23–36.

Makowska, M. (2010). Titel bahnt den Weg. Über semantische Beziehungen zwischen Titel und Text. Acta philologica, 38, 95–102.

Merzhvynskyi, V. (2007). Poetyka zaholovkiv dramatychnykh tvoriv Lesi Ukrainky [Poetics of titles in dramatic works of Lesia Ukrainka]. Slovo i chas [Word and time], 2, 32–40 [in Ukrainian].

Moisiienko, A. (1997). Zaholovne slovo, zaholovnyi riadok v appertseptsiinii systemi poetychnoho tekstu [Title word, title row in apperception system of poetic text]. In A. Moisiienko, Slovo v appertseptsiinii systemi poetychnoho tekstu: dekoduvannia Shevchenkovoho virsha [The word in apperception system of poetic text: decoding Shevchenko’s poem] (pp. 19–28). Kyiv: Pravda Yaroslavychiv [in Ukrainian].

Nаzaruk, B. (2007). Twórczosc poetycka Bohdana Ihora Antonycza. Warszawa.

Okhrimenko, T. (2010). Ivan Franko i yoho sonety [Ivan Franko and his sonnets]. Vsesvitnia literatura ta kultura [World literature and culture], 7/8, 50–51 [in Ukrainian].

Pfandl, H. (1993). Paratextualität bei Vysockij. In H. Pfandl, Textbezihungen im dichterischen Werk Vladimir Vysockijs (S. 182–257). München: Verlag Otto Sagner.

Rothe, A. (1986). Der literarische Titel. Funktionen, Formen, Geschichte. Frankfurt am Main: Klostermann.

Seredych, M. (1998). Poetyka novel Vasylia Stefanyka u konteksti khudozhnoho perekladu [Poetics in novellas of Vasyl Stephanyk in the context of literary translation] (Extended abstract of Cand. Sc. Phil. Dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Sсhegol‘skaya, N. (1998). Rol’ zaglaviya v raskrytii hudozhestvennoj idei proizvedeniya (na materiale romanov Yu.Yаnovskogo i M. Bulgakova [The role of title in disclosure of literary idea of the novel (based on the novels of Yu. Yanovskii and M. Bulghakov)]. Naukovyi visnyk Izmailskoho derzh. ped. in-tu [Science Herald of Ismail State Pedagogical Institute], 3, 213–220 [in Russian].

Trachenko, O., & Bortniak, Ye. (1987). Zaholovok khudozhnoho tvoru yak problema vertykalnoho kontekstu [Title of literary work as a problem of vertical context]. Inozemna filolohiia [Foreign philology], 88, 35–40 [in Ukrainian].

Yuldasheva, L. (2015). Tendentsiia nazyvannia tvoriv novitnoi ukrainskoi literatury [Trends in naming modern Ukrainian literary works]. Visnyk Cherkaskoho un-tu [Herald of Cherkasy University], 27, 32–38 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24

Як цитувати

Moisiienko, A. (2021). Заголовок як конструктивний елемент сонетного тексту. Мова: класичне - модерне - постмодерне, (7), 22–34. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.22-34