DOI: https://doi.org/10.18523/lcmp2522-92812017124916

Орфографічні й лексичні помилки в крос-медійних ЗМІ: типологія, причини виникнення

Iryna Marynenko

Анотація


Статтю присвячено аналізові евфонічних, орфографічних, лексико-семантичних помилок, яких припускаються журналісти інтернет-ЗМІ. Систематизовані анормативи, зібрані із сучасних крос-медійних матеріалів, визначено чинники, які спричинили їх виникнення, наведено приклади типових помилок із сайтів інформаційних агенцій, інтернет-версій періодичних видань і телеканалів, сайтів державних установ.

Ключові слова


крос-медійні ЗМІ; мовна норма; відхилення від мовної норми; помилка; анорматив

Повний текст:

PDF

Посилання


Babych, Nadiya. Praktychna stylistyka i kul'tura ukrayins'koyi movy (Practical stylistics and culture of the Ukrainian language). L'viv : Svit, 2003.

Bondarenko, Tetyana. “Interferemy i rosiyanizmy yak naslidok mizhmovnykh kontaktiv na leksychnomu rivni (Interferments and Russianisms as a result of interlanguage contacts at the lexical level)”. Naukovi zapysky In-tu zhurnalistyky (Scientific notes of the Institute of Journalism) 9 (2002): 106-111.

Bondarenko, Tetyana. “Typolohiya movnykh pomylok ta yikh usunennya pid chas redahuvannya zhurnalists'kykh materialiv (The typology of language mistakes and their elimination during the editing of journalistic materials)”. Diss. Kyyiv. national U im. T. Shevchenka, 2003. Abstract.

Chemerkin, Serhiy. “Prychyny nyz'koho rivnya doslidzhuvanosti ukrayins'koyi movy v Interneti (Causes of low level of research of the Ukrainian language on the Internet)”. Ukrayinoznavstvo (Ukrainian Studies) 1 (2011): 136-138.

Chemerkin, Serhiy. “Ukrayins'ka mova na veb-storinkakh lideriv ukrayins'koho Internetu (Ukrainian language on the web pages of the leaders of the Ukrainian Internet)”. Osvita i upravlinnya (Education and Management) 12/2 (2009): 120-125.

Kasatkina-Kubyshkina, Olena. “Do pytannya zaluchennya znyzhenykh (pozaliteraturnykh) movnykh zasobiv do suchasnoho publitsystychnoho dyskursu (na materialakh anhlomovnykh hazet) (On the issue of attracting lower (non-literary) linguistic means to modern journalistic discourse (on materials of English-language newspapers))”. Slova v kantekstse chasu (Word in the context of time) Minsk, 2014. 2/1: 429-435.

Lukanina, Marija. “Tekst sredstv massovoj informacii i konvergencija (Text of the media and convergence)”. Politicheskaja lingvistika (Political Linguistics). 20. Ekaterinburg, 2006: 205-214.

Stavyts'ka, Lesya. Arho, zharhon, slenh: sotsiyal'na dyferentsiatsiya ukrayins'koyi movy (Argo, jargon, slang: social differentiation of the Ukrainian language). Kyyiv: Krytyka, 2005.

Trishchuk, Ol'ha, and Nadiya Fihol'. Slovnyk pomylkovoho slovovzhyvannya v suchasnykh media: Nepravyl'no-pravyl'no (A dictionary of false words in modern media: Incorrectly -correct.). Kyyiv : NTUU "KPI", 2015.


Copyright (c) 2018 Iryna Marynenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.