DOI: https://doi.org/10.18523/lcmp2522-92812017123962

Конструкції з предикативними формами на -но, -то в сучасному адміністративно-канцелярському підстилі

Olena Lavrinets

Анотація


У статті з’ясовано статус конструкцій із предикативними формами на  но,  то в парадигмі пасиву, їхні структурні особливості, специфіку функціонування та співвідношення з іншими типами пасивних конструкцій в адміністративно-канцелярському підстилі сучасної української мови

Ключові слова


безособовість; пасивна конструкція; активна конструкція; парадигма пасиву; предикативні форми на -но, -то; дієслова на -ся; предикативні дієприкметники на -ний, -тий; результативність дії; орудний суб’єкта дії

Повний текст:

PDF

Посилання


Аrpolenko, Galyna. “Оdnoskladni rechennya (Mononuclear sentences)”. Іstoriya ukrayins'koyi movy. Syntaksys (The history of the Ukrainian language: Syntax). Kyyiv: Naukova dumka, 1983. 231-290.

Danyuk, Vasyl΄, and Lyudmyla Kulakovs΄ka. Kadrove dilovodstvo (Personnel records management). Kyyiv: Кaravela, 2006.

Didenko, Аnatoliy. Suchasne dilovodstvo (Modern office records). Kyyiv: Lybid΄, 2001.

Dlozhevs΄kyy, Sergiy. “Deshcho pro pryrodu rechen΄ typu kozachen΄ka vbyto (Something about the nature of the sentences kozachenka killed)”. Stat΄yi po slavyanskoy filologiyi i russkoy slovesnosti (Articles on Slavic philology and Russian literature). Vol. 101, № 3. Leningrad, 1928. 285-289.

Hlushchyk, Sergiy, and Оlena Dyyak, and Svitlana Shevchuk. Suchasni dilovi papery (Modern business papers). Kyyiv: Atika, 2005.

Hordiyenko, Кostyantyn. Dilovodstvo v roboti sekretarya (Office records in the work of the secretary). Kyyiv: КNT, 2007.

Horodens'ka, Kateryna. “Diyeslovo (Verb)”. Vykhovanets΄, Ivan, and Kateryna Horodens'ka. Teoretychna morfologiya ukrayins'koyi movy (Theoretical Morphology of the Ukrainian Language). Kyyiv: Pul΄sary, 2004. 217-298.

Horodens'ka, Kateryna. “Syntaksychna spetsyfika ukrayins'koyi naukovoyi movy (Syntactic specifics of the Ukrainian scientific language)”. Ukrayins'ka terminologiya і suchasnist΄ (Ukrainian terminology and modernity). ІV (2001): 11-15.

Khomenko, Мykola, and Olena Hrabar΄. Posibnyk z dilovodstva (Bookkeeping guide). Kyiv: Geneza, 2003.

Komova, Мariya. Dilovodstvo (Office records). L΄viv: Triada plyus, 2006.

Komova, Мariya. Skladannya dilovykh dokumentiv (Drawing up of business documents). L΄viv, 2007.

Kurs suchasnoyi ukrayins'koyi literaturnoyi movy: Syntaksys (The course of the modern Ukrainian literary language: Syntax). Ed. by Leonid Bulakhovs΄kyy. Vol. 2. Kyyiv: Radyans΄ka shkola, 1951.

Kurylo, Оlena. “Pro ukrayins'ki bezpidmetovi konstruktsiyi z prysudkovymy diyepryslivnykamy -no, -to (About Ukrainian non-subject constructions with predicate verbal adverbs with -no, -to endings.)”. Zbirnyk sektsiyi gramatyky ukrayins'koyi movy (Collection of the Ukrainian grammar section). Кnyha 1. Kyyiv, 1930. 1-39.

Lavrinets΄, Оlena. “Z istoriji vyvchennya predykatyvnykh form na no, to v ukrayins'kiy movi (From the history of studing the predicative forms with но, тo endings in the Ukrainian language)”. Ukrayins'ka mova (Ukrainian language) 2 (2012): 45-58.

Nepyyvoda, Natalya. Mova ukrayins'koyi naukovo-tekhnichnoyi literatury (funktsional΄no-stylistychnyy aspekt) (Language of Ukrainian scientific and technical literature (functional and stylistic aspects)). Kyyiv: TOV «Мizhnarodna finansova agentsiya», 1997.

Palamar, Larysa, and Ganna Katsavets΄. Мova dilovykh paperiv (The language of business papers). Kyyiv: Lybid΄, 2000.

Palekha, Yuriy. Кadrove dilovodstvo (Personnel records management). Kyyiv: Lіra-К, 2009.

Pivtorak, Grygoriy. “Оpovidannya napysano – оpovidannya napysane (The story was written – The story is written)”. Pytannya movnoyi kul΄tury (The issue of linguistic culture). Vol. 4. Kyyiv: Naukova dumka, 1970. 52-55.

Plyushch, Мariya. Kategoriyi sub’yekta і оb’yekta v strukturi prostogo rechennya (Category of subject and object in the structure of a simple sentence). Kyiv: Vyshcha shkola, 1986.

Pohyba, Lyudmyla, and Tetyana Hrybinychenko, and Мyroslava Bahan. Skladannya dilovykh paperiv (Drawing up of business papers). Kyyiv: Lybid΄, 2002.

Potello, Nina. Ukrayins'ka mova і dilove movlennya (Ukrainian language and business broadcasting). Kyyiv: МАUP, 2001.

Praktykum z ukrayins'kogo dilovogo movlennya (Workshop on Ukrainian business broadcasting). Kyyiv: FADA, LTD, 2002.

Puhach, Valentyna. Іstoriya formuvannya ta funktsionuvannya predykatyvnykh form na -no, -to v ukrayins'kiy movi (The history of the formation and functioning of predicative forms with no, to in the Ukrainian language). Diss. Kyyiv Pedagohichnyy U im. Mykhayla Dragomanova, 1996. Abstract.

Rusanivs΄kyy, Vitaliy. “Stan (State)”. Ukrayins'ka mova. Entsyklopediya (Ukrainian language. Encyclopedia). Kyyiv: Vydavnytsvo «Ukrayins'ka entsyklopediya» іm. Мykoly Bazhana, 2007. 662.

Shevchuk, Svitlana. Ukrayins'ke dilove movlennya (Ukrainian business broadcasting). Kyyiv: Lіtera LTD, 2001.

Skibits΄ka, Liana. Dilovodstvo (Office records). Kyyiv: Коndor, 2009.

Smahlenko, Fedir. “Pro bezosobovi rechennya zi slovamy nа nо, tо u prysudku (About impersonal sentences with words with no, to endings in the function of predicate)”. Pratsi Оdes΄kogo derzhavnogo universytetu іm. І. Меchnykova. Seriya filologichnykh nauk (Works of the Odessa State University named after Mechnikov. Series of philological sciences). Vol. 11. Одеса, 1961. 85-88.

Smerechyns΄kyy, Sergiy. Narysy z ukrayins'koyi syntaksy (Essays on Ukrainian syntax). Kharkiv: Radyans΄ka shkola, 1932.

Sobchuk, Volodymyr. Оsnovy zahal΄nogo dilovodstva (The basics of general case management). Luts΄k: Volyns΄ka оblasna drukarnya, 2008.

Suchasne dilovodstvo: zrazky dokumentiv, dilovyy etyket, іnformatsiya dlya dilovoyi lyudyny (Modern office work: samples of documents, business etiquette, information for a business person). Ed. by Viktor Britsyn. Kyyiv: Dovira, 2007.

Synyavs΄kyy, Оleksa. Poradnyk ukrayins'koyi movy (Ukrainian language adviser). Kharkiv-Berlin-N΄yu-York: Коsmos, 1922.

Universal΄nyy dovidnyk-praktukum z dilovykh paperiv (Universal practical guide on business paper). Kyyiv: Dovira: UNVTS «Ridna моva», 1999.

Universal΄nyy dovidnyk z dilovykh paperiv ta dilovoyi etyky (Universal guide on business paper and business ethics). Kyyiv: Dovira, 2003.

Volkotrub, Galyna, and Аnatoliy Ventskovs΄kyy. Ukrayins'ka dilova mova (Ukrainian business language). Kyyiv: МАUP, 2003.

Vykhovanets΄, Ivan. Systema vidminkiv ukrayins'koyi movy (System of cases of the Ukrainian language). Kyyiv: Naukova dumka, 1987.

Vykhovanets΄, Ivan, and Kateryna Horodens'ka, and Vitaliy Rusanivs΄kyy. Semantyko-syntaksychna struktura rechennya (Semantic-syntactical structure of the sentence). Kyyiv: Naukova dumka, 1983.

Yasakova, Nataliya. Katehoriya personal΄nosti: pryroda, struktura ta reprezentatsiya v ukrayins'kiy literaturniy movi (Сategory of personality: nature, structure and representation in the Ukrainian literary language). Kyyiv: NaUKMA, 2016.


Copyright (c) 2018 Olena Lavrinets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.