DOI: https://doi.org/10.18523/lcmp2522-92812017123959

Подвійний предикативно-кореляційний синтаксичний зв’язок: граматична специфіка та умови реалізації

Natalia Kobchenko

Анотація


У статті висвітлено граматичні особливості й сферу реалізації одного з різновидів подвійного синтаксичного зв’язку, а саме предикативно-кореляційного. Доведено подвійну природу синтаксичного зв’язку в реченнях із займенниковими іменниками другої особи в позиції підмета та звертаннями, аргументовано його предикативно-кореляційний характер, описано механізми його встановлення. З’ясовано роль вокатива в семантико-синтаксичній і формально-граматичній організації таких речень.

Ключові слова


подвійний синтаксичний зв’язок; звертання; предикативний центр; структура речення; займенниковий іменник; вокатив

Повний текст:

PDF

Посилання


Bąk, Piotr. Gramatyka języka polskiego (Grammar of the Polish Language). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1993.

Chikina, Ludmila, and Viktor Shigurov. Prislovnye i predlozhenchiskie svyazi v russkom sintaksise (Word and Sentences Connections in the Russian Syntax). Moskva: Flinta; Nauka, 2009.

Gramatyka na savremenniya balgarski knyzhoven ezik (The Grammar of the Modern Bulgarian Standard Language). Vol.2: Sintaksis (Syntax). Sofiya: Izdatelstvo na Balgarskata akademiya na naukite, 1983.

Karans'ka, Mariya. Syntaksys suchasnoyi ukrayins'koyi literaturnoyi movy (Syntax of the Contemporary Standard Ukrainian Language). Kyyiv: Lybid', 1995.

Krotevich, Evhen. O svyazyah slov (About connections of words). L'vov: Izd-vo L'vovskogo universiteta, 1959.

Kucherenko, Illya. “Vokatyv yak vyraznyk funktsionuyuchoho chlena rechennya i tak zvane zvertannya (Vocative as an Expression of a Functioning Part of Sentence and So-called Allocution)”. Problemy syntaksysu (The Problems of Syntax). L'viv: Vydavnytstvo LDU, 1963. 64-73.

Kulyk, Borys. Kurs suchasnoyi ukrayins'koyi literaturnoyi movy (Course of the Contemporary Standard Ukrainian Language). Vol.2: Syntaksys (Syntax). Kyyiv: Radyans'ka shkola, 1965.

Leont'ev, Anatoliy. “Obrashhenie kak komponent vyskazyvaniya (The Allocution as a Component of an Expression)”. Voprosy grammatiki russkogo jazyka. Funkcional'nyj analiz edinic morfologo-sintaksicheskogo urovnja (The Issues of the Russian Language Grammar. The Functional Analysis of the Morphological-Syntactic Level’s Units). Irkutsk, 1981. 81-94.

Manovickaya, Antonina. “Grammaticheskie vzaimosvyazi skazuemogo s podlezhashhim i obrashheniem v ukrainskom literaturnom yazyke (The Grammatical Interconnections of a Predicate with a Subject and an Allocution in the Ukrainian Standard Language)”. Diss. Dnipropetrovsk State U, 1973. Abstract.

Moysiyenko, Anatoliy. Suchasna ukrayins'ka literaturna mova. Syntaksys prostoho uskladnenoho rechennya (The Contemporary Ukrainian Standard Language. Syntax of Simple Complicate Sentence). Kyyiv: PP Ya. Sichovyk, 2006.

Muhin, Anatolij. Struktura predlozheniy i ih modeli (Structure of Sentences and Their Models). Leningrad: Nauka, 1968.

Oravec, Ján, and Eugénia Bajzíková. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax (The Contemporary Standard Slovak Language. Syntax). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986.

Peshkovskiy, Aleksandr. Russkiy sintaksis v nauchnom osveshchenii (Russian Syntax in Scientific Explanation). Moskva: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2001.

Piper, Predrag, and Ivan Klaјn. Normativna gramatika srpskog јezika (Normative Grammar of the Serbian Language). Novi Sad: Matica srpska, 2013.

Potebnya, Aleksandr. Iz zapisok po russkoy grammatike (From the Notes on the Russian Grammar). Vol. I-II. Moskva: Uchpedgiz, 1958.

Rudnev, Aleksey. Sintaksis sovremennogo russkogo yazyka (Syntax of the Contemporary Russian Language). Moskva: Vysshaja shkola, 1963.

Russkaya grammatika (Russian Grammar). Vol.2: Sintaksis (Syntax). Moskva, 2005.

Shakhmatov, Aleksey. Sintaksis russkogo yazyka (Syntax of the Russian Language). Moskva: Izdatel'stvo LKI, 2011.

Shul'zhuk, Kalenik. “Obrashhenie v ukrainskih narodnyh pesnyah (The Allocution in the Ukrainian Folk Songs)”. Diss. Kyiv State Pedagogical I, 1969. Abstract.

Skab, Mar"yan. Hramatyka apelyatsiyi v ukrayins'kiy movi (The Grammar of the Appeal in the Ukrainian Language). Chernivtsi: Misto, 2002.

Suchasna ukrayins'ka literaturna mova: Syntaksys (The Contemporary Standard Ukrainian Language: Syntax). Ed. by Ivan Bilodid. Kyyiv: Naukova dumka, 1972.

Suchasnaya belaruskaya mova (The Contemporary Belorussian Language). Ed. by Larysa Grygor’eva. Minsk: Vyshyeyshaya shkola, 2006.

Tymchenko, Yevhen. Vokatyv i instrumental' v ukrayins'kiy movi (Vocative and Instrumental in the Ukrainian Language). Kyyiv: Vyd vo VUAN, 1926.

Vykhovanets', Ivan. Systema vidminkiv ukrayins'koyi movy (System of Cases in the Ukrainian Language). Kyyiv: Naukova dumka, 1987.

Vykhovanets', Ivan. Narysy z funktsiynoho syntaksysu ukrayins'koyi movy (Essays on Functional Syntax of the Ukrainian Language). Kyyiv: Naukova dumka, 1992.

Vykhovanets', Ivan. Hramatyka ukrayins'koyi movy. Syntaksys (Grammar of the Ukrainian Language. Syntax). Kyyiv: Lybid', 1993.

Yasakova, Nataliya. Katehoriya personal'nosti: pryroda, struktura ta reprezentatsiya v ukrayins'kiy literaturniy movi (The Category of Personality: peculiarity, structure and representation in the Ukrainian Standard Language). Kyyiv: NaUKMA, 2016.

Yatsenko, Ivan. “Chy ye zvertannya chlenom rechennya? (Is the Allocution a Part of Sentence?)”. Syntaksychna budova ukrayins'koyi movy (The Syntactic Structure of the Ukrainian Language). Kyyiv: Naukova dumka, 1968. 83-92.

Zahnitko, Anatoliy. “Syntaksychni zvyazky u vnutrishniy strukturi ukrayins'koho prostoho rechennya (Syntactic Connections in the Internal Structure of Ukrainian Simple Sentence)”. Donets'kyy visnyk Nauk. tov. im. Shevchenka (Donetsk Journal of Shevchenko Scientific Society). Donets'k: Skhidnyy vydavn. dim 5 (2004): 144-152.


Copyright (c) 2018 Natalia Kobchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.