DOI: https://doi.org/10.18523/lcmp2522-92812017123955

Назви діаспорних футбольних команд як віддзеркалення тяглості українських національно-культурних традицій

Iryna Protsyk

Анотація


Статтю присвячено розглядові назв українських футбольних команд у діаспорі, починаючи з другої половини 40-х ХХ ст. Проаналізовано мотивованість цих номінацій та продемонстровано, як під впливом національних чинників, що були визначальними у виборі найменувань футбольних команд, збережено тяглість національних культурних традицій у назовництві футбольних клубів поза межами України.

Ключові слова


власна назва футбольної команди; мотивованість; апелятивна лексика; онім; тяглість національно-культурних традицій у назовництві

Повний текст:

PDF

Посилання


Chornobai, Іhor. Istoriia rozvytku futbolu (History of development of football). Lviv: LDUFK, 2016.

Hryhoruk, Nataliya. “Vlasni nazvy polskykh futbolnykh komand: demantyka, slovotvir і funktsionuvannia (Proper names of Polish football teams: semantics, word building and functioning)”. Polska mova v ukrainskii osviti – perspektyvy v aspekti yevropeys'koyi intehratsiyi: zbirnyk naukovykh prats (The Polish language in Ukrainian education – perspectives from the point of view of European integration : collection of scientific works). Ed. by Nataliya Torchynska and Inna Sashko. Keltse – Khmelnytskyy: KhmTsNII, 1 (2014): 28-40.

Hryhoruk, Nataliya. “Vlasni nazvy futbolnykh komand Bilorusi, Rosii, Ukrainy (Proper names of football teams of Bilorus, Russia, Ukraine)”. Linhvistychni doslidzhenia : Zbirnyk naukovykh prats KhNPU im. H. S. Skovorody (Linguistic studies: Collection of linguistic studies KhNPU after Hryhorii Skovoroda). Kharkiv: H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical U, 36 (2013): 8-12.

Liupa, Bohdan, and Yaroslav Hrysio, and Ivan Yaremko. Khroniky Lvivskoho futbolu. Т. 1 (druha polovyna ХІХ st. – 1965 r.) (Chronicles of football of Lviv (the second half of ХІХ century. – 1965). Ed. by Bohdan Liupa. Lviv: LA «Piramida», 2015.

Oleinik, Marek. “Iz doslidzhen nad khrematonimieiu. Zauvazhennia shchodo nazv polskykh ta ukrainskykh futbolnykh komand (Selected studies on khrematonimia. Remarks on the names of Polish and Ukrainian football teams)”. Typolohiia ta funktsii movnykh odynyts : naukovyi zhurnal (Typology and functions of linguistic units : scientific journal). Ed. by Nataliya Kostusiak. Lutsk: Lesya Ukrainka East European National U, 2 (2014): 198-207.

Protsyk, Iryna. “«Avanhard», «Lokomotyv», «Kolhospnyk»: vplyv totalitaryzmu na vybir nazv ukrainskykh futbolnykh komandy u 20-80-kh rr. ХХ st. («Avanhard», «Lokomotyv», «Kolhospnyk»: influence of totalitarian regime on the choice of names of Ukrainian football teams in 20-80-ies ХХ century)”. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu (Scientific notes of Ternopil national pedagogical university). Seriia: Movoznavstvo. Ternopil: Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical U, І (25) (2016): 83-89.

Protsyk, Iryna. “Nazvy ukrainskykh futbolnykh komand u ХІХ – ХХІ st. (Names of Ukrainian football teams in ХІХ – ХХІ centuries)”. Problems and perspectives in European education development. Materials of International scientific and practical conference. Prague : Prague Institute for Qualification Enhancement, 2016: 214-215.

Protsyk, Iryna. “Natsionalno-postkolonialna eklektyka: nazvy futbolnykh komand u nezalezhnii Ukraini (National-postcolonial eclecticism: names of football teams in independent Ukraine)”. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Ivana Franka. Seriia «Filolohiia» (Problems of humanitarian sciences : collection of scientific works of Drohobych national pedagogical university after Ivan Franko. Series «Philology»). Drohobych: Drohobych Ivan Franko State Pedagogocal U, 38 (2016): 326-340.

Protsyk, Iryna. “Suchasni nazvy ukrainskykh futbolnykh komand, motyvovani apeliatyvnoiu leksykoiu (Modern names of Ukrtainian football teams motivated by common vocabulary)”. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Vynnychenka. Seriia: Filolohichni nauky (Scientific notes of Kirovohrad national pedagogical university after Volodymyr Vynnychenko. Series: Philological sciences). Kropyvnytskyi: Vydavets Lysenko V. F., 154 (2017): 501-505.

Protsyk, Iryna. “Suchasni nazvy ukrainskykh futbolnykh komand, motyvovani onimamy (Modern names of Ukrainian football teams motivated by onyms”. Typolohiia ta funktsii movnykh odynyts: nauk. zhurn. (Typology and functions of linguistic units: scientific journal). Ed. by Nataliya Kostusiak. Lutsk: Lesya Ukrainka East European National U, 2 (6) (2016): 144-157.

Protsyk, Iryna. S.T. “«Ukraina», U.S.K. «Tryzub», U.S.К. «Sokil», abo yaki nazvy maly ukrainski futbolni komandy Halychyny v pershii polovyni ХХ stolitia («Ukraina», «tryzub», «Sokil», or what names had Ukrainian football teams of halychyna in the 1st half of ХХ century)”. Linhvistychni dosliszhenia: Zbirnyk naukovykh prats KhNPU im. H. S. Skovorody (Linguistic studies: Collection of scientific works KhNPU im. H. S. Skovorody). Kharkiv: H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical U, 43 (2016): 122-129.

Slovnyk hidronimiv Ukrainy (Dictionary of hydronyms of Ukraine). Ed. by Nepokupnyi, Anatoliy and Stryzhak, Oleksiy and Tsiluiko, Kyrylo. – Kyyiv : Naukova dumka, 1979.

Slovnyk symvoliv kultury Ukrainy (Dictionary of symbols of culture of Ukraine). Ed. by Kotsur, Viktor, Рotapenko, Oleksandr and Dmytrenko, Mykola. Кyyiv, 2002.

Sportove tovarystvo «Ukraina» (Lviv) Do 80-richia zasnuvania: Almanakh. (Sports Society «Ukraine») (Lviv). Ed by Los, Yosyp. Lviv, 1991.

Torchynskyi, Мykhailo. Struktura onimnoho prostoru ukrainskoi movy: monohrafiia (Structure of onym area of the Ukrainian language: monograph). Khmelnytskyi: Avist, 2008.

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (Big Explanatory Dictonary of Modern Ukrainian Language). Ed. by Busel, Viacheslav. Kyyiv; Irpin: Perun, 2001.

Wikipedia [еlectronic resource]. – https://uk.wikipedia.org/wiki.

Yanko, Mykola. Toponimichnyi slovnyk Ukrainy: Slovnyk-dovidnyk (Toponymical dictionary of Ukraine: Reference book). Kyyiv: Znania, 1998.


Copyright (c) 2018 Iryna Protsyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.