DOI: https://doi.org/10.18523/lcmp2522-92812017123388

Синтаксична репрезентація мовної особистості вченого-лінгвіста

Alla Romanchenko

Анотація


Статтю присвячено синтаксичній репрезентації мовної особистості в лінгвістичному дискурсі. Об’єктом дослідження стали окличні та інтонаційно незакінчені речення. Їх розглянуто як синтаксичні засоби вираження експресивності в різножанрових працях українських учених – О. І. Бондаря, П. Ю. Гриценка, С. Я. Єрмоленко, Ю. О. Карпенка. Акцентовано увагу на типах, семантиці аналізованих висловлювань та їхньому прагматичному потенціалі.

Ключові слова


окличне речення; незакінчене речення; експресивність; емоції; лінгвістичний дискурс; мовна особистість; учений-лінгвіст

Повний текст:

PDF

Посилання


Gribova, Polina. “K voprosu o spetsifike vosklitsatel'nykh predlozheniy v angliyskoy dialogicheskoy rechi (The specificity of exclamatory sentences in English dialogic speech)”. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta (Scientific Bulletin of the Chelyabinsk State University) 17 / 44 (2010): 5-8.

Isaeva, Anastasiya. Kommunikativno-pragmaticheskie osobennosti gazetnogo zagolovka (na materiale angloyazychnykh internet-izdaniy) (Communicative pragmatic features of a newspaper headline (based on the material of English language Internet publications)) Diss. Moscow State U, 2017.

Karans'ka, Mariya. Syntaksys suchasnoyi ukrayins'koyi literaturnoyi movy (The syntax of modern Ukrainian language). Kyiv: NMK, 1992.

Karpenko, Yuriy. “Futurolohichna onomastyka (osobovi imena) (Futurologic onomastics (personal names))”. Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu (Scientific Bulletin of the Odessa National University) T. 12 / 3 (2007): 5-10.

Koval's'ka, Nataliya. “Oklychni rechennya yak vyshchyy proyav emotsiynoyi ekspresiyi v ukrayins'komu ekonomichnomu dyskursi (Exclamatory sentences as the highest manifestation of emotional expression in Ukrainian economic discourse)”. Filolohichni studiyi. Naukovyy visnyk Kryvoriz'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu (Philological studies. Scientific Bulletin of the Kryvyi Rih State University) 13 (2015): 280-286.

Navchuk, Halyna. “Typy oklychnykh rechen' za vykonuvanoyu funktsiyeyu (Types of exclamatory sentences by function)”. Naukovyy visnyk Chernivets'koho universytetu (Scientific Bulletin of the Chirnivtsi National University) 721 (2014): 36-40.

Shynkaruk, Vasyl’. “Osoblyvosti rechennyevykh struktur z emotsiyno-otsinnym znachennyam (Features of sentence structure with emotional-evaluative semantics)”. Studia Linguistica (Studia Linguistica) 5 / 2 (2011): 29-37.

Tryshkina-Audia, Tetyana. “Struktura, semantyka i prahmatyka oklychnykh rechen' u suchasniy ukrayins'kiy movi (Structure, semantics and pragmatics of exclamatory sentences in modern Ukrainian language)”. Diss. Kyiv National U, 2001. Abstract.

Zahnitko, Anatoliy. Ukrayins'kyy syntaksys: teoretyko-prykladnyy aspect (Ukrainian syntax: theoretical and applied aspect). Donets'k: DonNU, 2009.


Copyright (c) 2018 Alla Romanchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.