DOI: https://doi.org/10.18523/lcmp2522-92812017123384

Гоноративність у передмовах до проповідницьких збірників А. Радивиловського

Julia Oleshko

Анотація


У статті розглянуто особливості реалізації мовленнєвої категорії гоноративності в передмовах до проповідницьких збірників А. Радивиловського – «Огородку Марії Богородиці» (1676) і «Вінці Христовому» (1688), зокрема проаналізовано відмінність у вияві гоноративності до різних адресатів: Господа, Богородиці, читача та царських осіб.

Ключові слова


гоноративність; передмова; А. Радивиловський; староукраїнська літературна мова XVII cт

Повний текст:

PDF

Посилання


Alan Hyun-Oak, Kim. “How adessive becomes nominative in Korean honorifics.” In Mikio Giriko et al. Japanese/Korean Linguistics. Stanford: CSLI Publications. 22 (2014): 133-148.

Alpatov, Vladimir. Kategoriya vezhlivosti v sovremennom yaponskom yazyke (The Category of Politeness in the Modern Japanese Language). Moskva: Nauka, 1973.

Biletskyi, Nazar. “Teoriya vvichlyvosti ta teoriya zvertan yak perspektyvne metodolohichne pole dlia analizu dyplomatychnykh lystiv ranniomodernoyi doby (The politeness and address theories as a prospective methodological field for analysis of the early-modern diplomatic correspondence).” Ukrayinoznavstvo. Istorychni studiyi (Ukrainian Studies. Historical Studies) 3/56 (2015): 50-62.

Brown, Penelope, and Stephen C. Levinson. Politeness: Some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. [First published 1978 as part of Esther N. Goody (ed.): Questions and Politeness. Cambridge University Press].

Chamberlain, Basil Hall. A Handbook of Colloquial Japanese. 4th ed. London: Crossby Lockwood & Son | Kelly & Walsh, Ld., 1907.

Franchuk, Vera. “Obrashcheniye v letopisnom tekste (Address in the chronicle text)”. Trudy otdela drevnerusskoi literatury (Studies of the Old Russian Literature Department). Saint-Petersburg: Dmitrii Bulanin. LV (2004): 40-48.

Horobets, Vasyl. “Movnyi etyket v ukayinskii epistoliariyi 18 st. (Language etiquette in the Ukrainian epistolary of 18th century)”. Aktualni problemy ukrayinskoyi linhvistyky: teoriya i praktyka (Actual Issues of Ukrainian Linguistics: Theory and Practice) 7 (2003): 40-48.

Izadi, Ahmad. “Persian honorifics and im/politeness as social practice.” Journal of Pragmatics. 85 (2015): 81-91.

Lakoff, Robin. “The logic of Politeness; or minding your p's and q's.” Papers from the 9th Regional Meeting, Chicago Linguistics Society. Chicago: Chicago Linguistics Society, 1973.

Larina, Tatiana. Kategoriya vezhlivosti i stil kommunikatsyi: Sopostavleniye angliyskikh i russkikh lingvo-kulturnykh traditsyi (The Category of Politeness and Communication Style: Comparison of English and Russian Linguacultural Traditions). Moscow, 2009. Web. 26 Aug. 2017.

Koniushkevich, Mariya. “Kategoriya gonorativnosti i yeyo otnosheniye k funktsyonalnoi grammatike (The category of honorifics and its relation to functional grammar.” Voprosy funktsyonalnoi grammatiki (The Issues of Functional Grammar). Grodno: GrGU, 1998: 25-35.

Maljkovic Atanovska, Lukrecija. “Honorifics – from gender equality to gender neutrality.” Vizione. 26 (2016): 323-333.

Marcjanik, Malgorzata. Grzeczność w komunikacji językowej (Politeness in Language Communication). Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2008.

Matti, AlaʻA. “Honorifics in Iraqi Arabic with special reference to English: A sociopragmatic study.” Language, Communication, Information. Ed. by Ilona Koutny and Piotr Nowak. 5 (2010–2011): 111-121.

Myroniuk, Olha. Istoriya ukrayinskoho movnoho etyketu. Zvertannia (The History of Ukrainian Language Etiquette. Address). Kyiv: Logos, 2006.

Shliapkin, Ilia. Sviatitel Dmitrii Rostovskii i ego vremia (1609–1709) (Prelate Dmitrii Rostovskii and His Time). Saint-Petersburg, 1891.

Yasakova, Nataliya. Katehoriya personalnosti: pryroda, struktura ta reprezentatsiya v ukrayinskii literaturnii movi (The Category of Personality: Nature, Structure, and Representation in the Ukrainian Literary Language). Kyiv: National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, 2016.

Zelinska, Oksana. “Zvertannia v barokovykh propovidiakh (Address in Baroque Sermons)”. Ukrayinska mova (The Ukrainian Language) 1 (2007): 65-73.

Zhuravliova, Nataliya. “Zvertannia ta honoratyvy v epistoliarnii spadshchyni I. Bahrianoho (Address and honorifics in the epistolary heritage of I. Bahrianyi)”. Visnyk Zaporizkoho oseredku vyvchennia ukrayinskoyi diaspory (Journal of Zaporizhzhia Center of the Ukrainian Diaspora Studies) 3 (2005): 107-119.


Copyright (c) 2018 Julia Oleshko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.