DOI: https://doi.org/10.18523/lcmp2522-92812017123368

Сучасна мовна ситуація (на матеріалі масового опитування 2017 року)

Nataliya Matveyeva

Анотація


Статтю присвячено проблемі аналізу сучасної мовної ситуації в Україні. Дослідження здійснено на основі найновішого соціолінгвістичного опитування ТОВ «Перша рейтингова система», яке проводено в лютому 2017 року. Проаналізовано мовну поведінку мешканців різних міст України для виявлення їхнього ставлення до мовних проблем, а також схарактеризовано їхні погляди на використання української та російської мов сьогодні та у перспективі.

Ключові слова


мовна ситуація; білінгвізм; диглосія; мовні конфлікти; мовні проблеми; мовна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Masenko, Larysa. Mova i suspil'stvo: Postkolonial'nyy vymir (Language and society: postcolonial aspect). Kyiv, 2004.

Masenko, Larysa. Narysy z sotsiolinhvistyky (Sociolinguistic notes). Kyiv, 2010.

Movna polityka ta movna sytuatsiya v Ukrayini: analiz i rekomendatsiyi (Language policy and language situation in Ukraine: analysis and recommendations). Ed by Yu. Besters-Dil'ger. – 2‑nd edition. Kyiv, 2010.

Stanovyshche ukrayins'koyi movy v Ukrayini u 2016 rotsi: doslidzhennya (The Ukrainian language in Ukraine in 2016: investigation) [Elektronnyy resurs] // Argument. – 2016. – Rezhym dostupu: http//argumentua.com/stati/stanovishche-ukra-nsko-movi-v-ukra-n-u-2016-rots-dosl-dzhennya

Tkachuk, Taras. “Vplyv urbanistychnoho sotsiumu na vybir movy respondentom u bilinhval'nykh umovakh (Impact of urban society on language selection in bilingual environment)”. Teoretychna i dydaktychna filolohiya: Zbirnyk naukovykh prats' (Theoretical and didactical philology) 17 (2014): 450-461.

Tkachuk, Taras. “Identyfikatsiyna funktsiya movy v bilinhval'nomu seredovyshchi (na prykladi mista Vinnytsi) (Language function of identification in a situation of bilingualism)”. Teoretychna i dydaktychna filolohiya. Seriya: Filolohiya (literaturoznavstvo, movoznavstvo) (Theoretical and didactical philology) 23 (2016): 149-157.

Zaliznyak, Hanna and Larysa Masenko. Movna sytuatsiya Kyyeva: den' nynishniy ta pryydeshniy (Language situation in Kyiv (today and tomorrow). Kyiv, 2002.

Zaliznyak, Hanna. Movnyy konflikt u stolytsi v otsinkakh fakhivtsiv (Language conflict in Kyiv in the views of specialists). Movni konflikty i harmonizatsiya suspil'stva: Materialy naukovoyi konferentsiyi (Language conflicts and harmonization of society). Kyiv, 2002: 105-107.


Copyright (c) 2018 Nataliya Matveyeva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.