DOI: https://doi.org/10.18523/lcmp2522-92812017123115

Комунікативнa тактикa позиціонування в українськомовному маркетинговому дискурсі

Maya Klishchevska

Анотація


У статті здійснено аналіз понять комунікативної тактики, схарактеризовано білінгвальність комунікативної тактики у текстах українськомовного маркетингового дискурсу на матеріалі українських веб-ресурсів.

Ключові слова


комунікативна лінгвістика; комунікативна тактика; тактика позиціонування; українськомовний маркетинговий дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Bacevych, Floriy. Osnovy komunikatyvnoyi linhvistyky: pidruchnyk (Basics of communicative linguistics: textbook). Kyyiv: Vydavnychyy tsentr «Akademiya», 2004.

Courtland, Margaret. An introduction to the Discourse Analysis. London: Longman, 1977.

Karasik, Vladimir. “Rechevaya kommunikatsiya: diskursivnyy aspect (Speech communication: the discursive aspect)”. Grani poznanija (Cognition) 1 (2013): 4.

Klishchevska, Maya. “Sociolinhvistychnyy fenomen bilingvizmu marketynhovoho dyskursu v Ukrayini (Sociolinguistic phenomenon of bilingualism in marketing discourse in Ukraine)”. Ucrainica VII Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Olomoucz, 2016. 273-278.

Klishchevska, Maya. “Komunikatyvna stratehiya manipulyaciyi u marketynhovomu dyskursi (Communicative strategy of manipulation in marketing discourse)”. Naukovyj visny`k Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya “Filolohiya” (Scientific Herald of the International Humanitarian University. Philology series). 28 ( 2017): 2-12.

Kocherhan, Mykhajlo. Zagalne movoznavstvo: pidruchnyk (General Linguistics: Textbook). Kyyiv: Vydavnychyy tsentr «Akademiya», 2006.

Lutsenko, Kateryna. “Teoretyko-konceptualni zasady politychnoho marketynhu (Theoretical and conceptual foundations of political marketing)”. Suchasna ukrayinska polityka. Polityky i politolohy pro neyi (Modern Ukrainian politics. Politicians and political scientists about it) 21 (2010). Web. 20 Aug. 2017

Provost, Paul. “7 Steps to Develop an Effective Marketing Communications Strategy”. Branding Science. Web. 22 Aug. 2017.

Romanov, Aleksej. Sistyemnyy analiz ryegulyatornykh sryedstv dialogichyeskogo obshhyeniya (System analysis of regulatory means of dialogical communication). Moscow: Izdatel'stvo inostrannyh yazykov. Akad. nauk SSSR, 1988.

Svekla, Tetyana. “Organizaciya reklamnykh tekstiv na zasadax komunikatyvno-strategichnoho pidkhodu (Organization of advertising texts on the basis of a communicative and strategic approach)”. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology III(36) Issue: 74, (2015). Web. 20 Aug. 2017.

Skovorodnikov, Aleksandr. “O neobhodimosti razgranicheniya poniatiy «ritoricheskiy priyom», “stilisticheskaya figura”, “rechevaya taktika”, “rechevoy zhanr” v praktike terminologicheskoy leksikografii (On the need to distinguish between the concepts of “rhetorical reception”, “stylistic figure”, “speech tactics”, “speech genre” in the practice of terminological lexicography)”. Ritorika – Lingvistika (Rhetoric – Linguistics) 5 (2004): 5-11.

Tyshevska-Shaposhnyk, Olha. “Komunikatyvni stratehiyi yak osnova rozvytku turystychnoyi diyalnosti (Communicative strategies as the basis for the development of tourism activities)” Visnyk Kharkivs'koyi derzhavnoyi akademiyi kultury (Bulletin of the Kharkov State Academy of Culture) 35 (2012): 180-187.


Copyright (c) 2018 Maya Klishchevska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.