DOI: https://doi.org/10.18523/lcmp2522-92812017122318

Моно- і полілінгвоперсона в дискурсивних практиках: мовленнєво-поведінкові вияви

Anatoliy Zahnitko, Nadiya Zahnitko

Анотація


Розглянуто закономірності реалізації моно- і полілінгвоперсони в дискурсивних практиках, зокрема у фольклорній та художньо-белетристичній, схарактеризовано основні мовленнєво-поведінкові зразки з урахуванням мети, ситуації й потреб моно- і полілінгвоперсони, простежено закономірності актуалізації комунікативних намірів монолінгвоперсонеми, встановлено окремі значущі компоненти аксіогенних ситуацій, що постають мовленнєво- поведінковими маркерами.

Ключові слова


монолінгвоперсонема; дискурсивна практика; аксіогенна ситуація; художній дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Avramenko, Oleh and Valentyn Avramenko. Prynts Galiyi (Prince of Galilee). Kyyiv: Ukrayins'kyy vybir, 2005.

Batsevych, Florij. Osnovy komunikatyvnoji linhvistyky. 2-he vyd., dop. (Basics of Communicative Linguistics). Kyyiv: Academiya, 2009.

Biloshyts'ka, Valeriya. Komunikatyvna osobystist' yak fenomen politychnoyi linhvokul'tury (na materiali analitychnykh statey ukrayins'kykh, anhliys'kykh ta frantsuz'kykh masmedia) (Communicative Personality as a Phenomenon of Political Linguistic Culture (on the basis of analytical articles of Ukrainian, English and French mass media). Diss. Kyyivs'kyy natsional'nyy U, 2017.

Gavra, Dmitrii. Osnovy teorii kommunikatii (Fundamentals of the theory of Communication). Sankt-Peterburg: Piter, 2011.

Dimarov, Anatoliy. Bozha kara: povisti, opovidannya, etyudy (Divine Punishment: Stories, Sketches). Kyyiv: Ukrayins'kyy pys'mennyk, 2009.

Karasik, Vladimir. “Aksiogennaja situacija kak jedinica cennostnoj kartiny mira (Axiogenic Situation as an Evaluative World Mapping Unit)”. Politihkeskaja lingvistika (Political Linguistics) 1 (2014): 65-75.

Karasik, Vladimir. Jazykovoje projavlenije lithnosti (Linguistic Manifestation of Personality). Moskva: Gnozis, 2015.

Karaulov, Jurij. Aktivnaja grammatika i associativno-verbal’naja set’ (Active Grammar and Associative-Verbal Network). Moskva: Institut russkogo jazyka RAN, 1999.

Krasnobayeva-Chorna, Zhanna. Linhvofrazemna aksiolohiya: paradyhmal'no-katehoriynyy vymir (Lingvo phraseological Axiology: paradigm-categorical Dimension). Vinnytsya: TOV "Nilan-LTD", 2016.

Kun, Mykola. Lehendy ta mify starodavn'oyi Hretsiyi (Legends and Myths of Ancient Greece). Kyyiv: Mystetstvo, 1996.

Pichtovnikova, Lidija. “ Sinergeticheskaja paradigma v sovremennoj lingvistike” (Synergetic Paradigm in Contemporary Linguistics). Naukovi zapysky: Filolohithni nauky (movoznavstvo) (Scientific Notes: Philological Sciences (Linguistics)) 127 (2014): 34–39. Web. 20 Jul. 2017.

Sakharuk, Inna. Pretsedentni fenomeny yak zasib suhestiyi v ukrayins'komu mediynomu dyskursi (Case-law Phenomena as a Means of Suggestion In the Ukrainian Media Discourse). Diss. Donets'kyy natsional'nyy U, 2015.

Selivanova, Olena. Suthasna linhvistyka: napriamy i problem (Modern Linguistics: Directions and Problems). Poltava: Dovkillia-K, 2008.

Ukrayins'ki narodni kazky: Knyha 33. Kazky Naddnipryanshchyny / Zapys, uporyad., i lit. oprats. M. Zinchuk (Ukrainian folk tales: Book 33. Tales of the Dnieper / Recording, arrangement, and years. Processing M. Zinchuk). Vyzhnytsya: TOV VPK «Cheremosh», 2009.

Ukrayins'ki, narodni kazky: Knyha 34. Kazky Naddnipryanshchyny / Zapys, uporyad., i lit. oprats. M. Zinchuk (Ukrainian folk tales: Book 34. Tales of the Dnieper / Recording, arrangement, and years. Processing M. Zinchuk). Vyzhnytsya: TOV VPK «Cheremosh», 2011.

Zahnitko, Anatoliy. Osnovy dyskursolohiji (The basis of Discourse). Donetsk: Donets'kyy natsional'nyy universytet, 2008.

Zagnitko, Anatolij. “Tipologitheskije projavlenija lingvistitheskich paradigm: klassifikacionnye i kvalifikacionnye aspekty (Typological Manifestations of Linguistic Paradigms: Classification and Qualification aspects)”. Linguistica Brunensia. 59/1-2 (2011): 3-16.

Zahnitko, Anatolij. Teorija hramatyky i tekstu (Theory of Grammar and Text). Donetsk: Noulidzh (donets’ke viddilennia), 2014.

Zahnitko, Anatolij. “Suthasna linhvoporsonolohoja: rivni, odynyci I katehoriji (Modern Lingurospersonology: Levels, Units and Categories)”. Zbirnyk naukovych prac profesorsko-vykladackoho skladu DonNU imeni Vasylia Stusa za 2015-2016 rr. – Vinnytsia, 2017. 1-3. Web. 20 Jul. 2017.


Copyright (c) 2018 Anatoliy Zahnitko, Nadiya Zahnitko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.