Language: Classic – Modern – Postmodern
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2522-9281
E-ISSN: 2616-7115

Редакційна політика

Галузь та проблематика

Метою журналу є публікація статей з актуальних питань сучасної лінгвістики, встановлення й зміцнення наукових зв’язків між ученими з різних регіонів України та інших держав. А також розвиток сучасних лінгвістичних теорій завдяки використанню українського мовного матеріалу.


Пріоритетними для журналу є дослідження з такої тематики:


•    лінгвістична семантика й прагматика;
•    актуальні проблеми граматики;
•    когнітивна лінгвістика;
•    проблеми лінгвістики тексту та дискурсології;
•    історія мови, діалектологія;
•    соціолінгвістика;
•    компаративістика й перекладознавство.

Журнал публікує статті з актуальних проблем мовознавства та рецензії на нові наукові праці, які відповідають науковому напряму і тематиці журналу та раніше не були оприлюднені в інших виданнях.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Для забезпечення належного рівня якості наукових публікацій статті, подані до журналу, обов’язково мають бути прорецензовані.


Редакція залишає за собою право відхилити статтю на етапі попереднього розгляду, якщо її зміст не відповідає тематиці й науковому напряму журналу, якщо текст не відповідає нормам та науковому стилю, якщо не дотримано вимог до технічного оформлення та до структурування матеріалу.

Статті, прийняті редакцією для подальшого розгляду, проходять подвійне “сліпе” рецензування.

Рецензування статей організовує головний редактор. Рецензентами статей обирають авторитетних науковців, які мають близьку до теми статті спеціалізацію та наукові публікації з цієї проблематики. Рецензування є анонімним для рецензентів та для автора.


Форма рецензії містить такі питання:


●    чи відповідає зміст статті її назві;
●    чи має стаття наукову новизну, теоретичну і практичну значущість;
●    чи містить текст статті достатню кількість покликань на актуальну літературу з тематики дослідження;
●    чи коректно застосовано методологію дослідження;
●    чи реалізовано поставлену наукову мету;
●    чи обґрунтованими є висновки автора;
●    чи відповідає текст статті нормам академічної доброчесності;
●    чи потребує текст статті доопрацювання; якщо так, які недоліки треба усунути.

Текст рецензії повинен містити чітку рекомендацію щодо доцільності чи недоцільності публікації статті.

Процедура подвійного “сліпого” рецензування триває  близько 3 місяців від дати надсилання статті рецензентам.

За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення про:


●    прийняття статті до друку;
●    повернення статті автору на доопрацювання з урахуванням зауважень рецензентів.
●    відмову в прийнятті статті до друку.

Редакція письмово повідомляє авторам про ухвалене рішення. Статтю, що має бути доопрацьована, редакція надсилає автору разом із переліком зауважень рецензентів. Після доопрацювання автором редакція передає статтю на повторний розгляд тим самим рецензентам.

Термін повторного розгляду статті – близько 1 місяця від дати надсилання статті рецензентам. За результатами повторного рецензування редколегія ухвалює рішення про прийняття допрацьованої статті до друку чи її відхилення та повідомляє його автору. У разі прийняття статті до друку її публікують в одному з наступних номерів.

Рішення про відхилення статей на етапі попереднього розгляду чи на етапах рецензування є остаточними. Редколегія не пояснює причин і не веде дискусій з авторами щодо підстав відхилення статей.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить 1 раз на рік – у грудні-січні.

Від подання рукопису до публікації прийнятої статті зазвичай минає близько 8 місяців.

 

Політика відкритого доступу

Журнал забезпечує доступ до його вмісту на принципах відкритості та доступності, що дає змогу читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або покликатися на повні тексти його матеріалів.

Кожний випуск журналу виходить у друкованому й електронному вигляді. Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі як окремий підсайт на сайті НаУКМА та/чи в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR, а також передають до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі «Наукова періодика України».

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна політика та етичні норми

Для забезпечення вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями журнал провадить політику відкритого доступу до опублікованого змісту.

У своїй діяльності редакція керується пріоритетами науковості, об’єктивності, неупередженості, дотримання академічної доброчесності і міжнародних академічних стандартів. Стосунки між редакцією, авторами і рецензентами ґрунтовані на дотриманні етичних норм, визначених Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE).

Редколегія журналу припиняє будь-яку співпрацю з автором, у тексті статті якого виявлено плагіат, порушення норм академічної доброчесності та авторського права. 

 

Вартість публікації

Публікація в журналі для працівників, аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також членів редколегії та докторів наук, є безкоштовною.

Для авторів з інших установ вартість друку одного аркуша формату А4 становить 40 грн. Оплату здійснюють у разі прийняття статті до друку за наданими реквізитами.

 

Індексування

Журнал «Мова: класичне - модерне - постмодерне» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

 

Політика самоархівування

Препринт

Автор може депонувати препринт (версія документу перед експертним оглядом) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це препринт матеріалу, поданого для публікації в журналі "Мова: Класичне - Модерне - Постмодерне", що видається Національним університетом Києво-Могилянська академія).

Постпринт та авторська копія

Автор може депонувати постпринт (версія документу після експертного огляду, з внесеними правками) та авторську копію (машинопис остаточної версії документу) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це схвалена до друку рецензована версія статті. Опублікована версія статті доступна у журналі "Мова: Класичне - Модерне - Постмодерне" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

Версія видавця

Автор може депонувати опубліковану версію видавця (створений видавцем PDF-файл) у будь-якому сховищі та зробити його загальнодоступним з посиланням на видавця та журнал: ("Це опублікована версія статті, доступна у журналі "Мова: Класичне - Модерне - Постмодерне" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").